Het einde van de kwade kennis.

Genesis 2:16,17/3:6,7

– En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van alle boom van dit hof zult gij vrij eten; maar van de boom die van kennis is van het goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; want wanneer gij daarvan eet, zult gij de dood sterven./ ( Later =/ En de vrouw zag, dat die boom goed was om te eten, en dat het een lust was voor de ogen, ja, een boom, die lust had om verstandig te maken; en zij nam van die vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Vanaf toen aan werden hun ogen geopend, en zij bemerkte dat zij naakt waren; en zij hechten vijgenboom-bladeren samen, en maakten zich schorten om hun schaamte.

Romeinen 3: 19,20/5:19-21

– Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemd is. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonde./ Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Die Ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad openbaar wordt; en waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloediger geweest; opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.

 

Jesaja 65:17/ 1 Korinthe 13:8

– Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen./ De liefde vergaat nimmer meer; maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *