Het volk van God liegt niet!

Jesaja 63: 7-10/ Romeinen 8:7,8

– Ik zal de goedertierenheid van de HEERE vermelden, de veelvoudige lof des HEEREN, naar alles, wat de HEERE ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis van Israël, die HIJ hun bewezen heeft, naar ZIJN veel barmhartigheid, en naar de veelheid ZIJNER goedertierenheid. Want HIJ heeft gezegd: zij zijn immers MIJN volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is HIJ hun geworden tot een Heiland. In al hun benauwdheid was HIJ benauwd, en de Engel ZIJNS aangezicht heeft hen behouden; door ZIJN liefde en door ZIJN genade heeft HIJ hen verlost; en HIJ nam hen op, en HIJ droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren weerspannig geworden, en zij hebben ZIJN Heilige Geest smarten aangedaan; daarom is HIJ hun in een vijand geworden, HIJ ZELF heeft tegen hen gestreden./ Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet. En die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. [ Alleen wel door de geest der dwaling]

Jakobus 3: 13-15

– Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt- en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven komt, maar die is aards, natuurlijk, duivels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *