Heeft u Jezus werkelijk lief?

Wie Jezus Christus werkelijk lief heeft, doet alles wat Hij ons geboden heeft. Wie Hem gehoorzaam is, is vurig van Geest ( Openbaring 3:15,16).

Markus 16:15/ Lukas 10:2,3

– En Hij heeft gezegd tot hen ( en ons): Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen./ Hij heeft gezegd dan tot hen ( en ons): De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders; daarom, bidt de HEERE van deze oogst, dat HIJ arbeiders in ZIJN oogst uitzend. Gaat heen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden van wolven.

Matthéüs 12:30/ 2 Korinthe 4:13-16

– Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit./ Terwijl wij nu dezelfde Geest van het geloof hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook; wetende, dat HIJ, DIE de Heere Jezus Christus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uw belang, opdat de vermenigvuldige genade, door dankzegging van velen, overvloedig wordt ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt onze inwendige mens vernieuwd van dag tot dag.

1 Petrus 1:20,21/1 Korinthe 2:12,13

– Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mensen, maar de heiligen mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken./ Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *