Vijanden van het kruis.

Titus 1: 10,11,15,16

– Er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen,…; welke men de mond moet stoppen, die gehele gezinnen omkeren, lerende wat niet behoort, om hun vuile gewin.-Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden, dat zij God kennen, zij verloochenen HEM met hun werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot al het goede werk ongeschikt.

 

Matthéüs 10: 34-38

– Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen vijanden zijn, van hun huisgenoten. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mij niet waardig.

 

Zekerheid van het in-Christus zijn.

Johannes 14:1-3,27

– Uw hart wordt niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heengegaan ben, en voor u een plaats bereid zal hebben, zo kom Ik wederom en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar Ik ben.-Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft. Uw hart wordt niet ontroerd en weest niet bang.

Romeinen 6:5,6

– Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde moedwillig dienen.

1 Petrus 5:6,7

– Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogd op de juiste tijd. Werpt al uw bekommernis op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Kolossenzen 3:9-10,17

– Liegt niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met de werken van het vlees, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Degene, Die het gecreëerd heeft;-En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het al in de Naam van de Heere Jezus Christus, dankende God en Vader door Christus.

 

De God van de levenden.

Matthéüs 22: 31,32

– En wat aangaat de opstanding van de doden, hebt gij niet gelezen, wat God tot u gesproken heeft, DIE daar zegt: IK ben de God van Abraham, en de God van Izaäk, en de God van Jakob! God is niet een God van de doden, maar van de levenden.

Lukas 9:59,60

– En Jezus heeft gezegd tot een andere: Volg Mij. Maar hij zei: Heere, laat mij toe, dat ik heengaan, en eerst mijn vader begraaft. Maar Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God.

De doden hun doden begraven: dat zijn degenen die dood zijn in Gods ogen, terwijl zij vleselijk levend zijn. Wie levend zijn, hebben het Koninkrijk van God in hun binnenste, de Heilige Geest.

Verrijkt het leven met goede dingen.

Verrijkt het leven met goede dingen. Dus de goede dingen zijn: Oprecht zijn, rechtvaardig zijn, vrede hebben door de oprechtheid en rechtvaardigheid.

Psalm 15:1,2

– HEERE, wie zal zijn in UW tent? Wie zal wonen op de Berg UWER heiligheid? Dat zijn degenen die oprecht wandelen, en in wie gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;-

Johannes 7:24

– Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Romeinen 5:1,2

– Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop van de heerlijkheid van God.

De opkomst van de antichrist.

Openbaring 12:1

– En er werd een groot teken gezien in de hemelen ( heelal); namelijk een vrouw bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

De tijd van dit teken in de sterren, is de tijd van het einde. Vanaf dit moment, woedt er een oorlog in de hemelen.

Openbaring 12:12

– …. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, wetend dat hij een korte tijd heeft.

De korte tijd, is de tijd vanaf het teken van de vrouw met de maan onder haar voeten en de sterren op haar hoofd. De tijd waarin de antichrist geopenbaard wordt. De satan en zijn engelen hebben slechts een korte tijd, en zullen dan proberen zoveel mogelijk mensen de tweede dood in te slepen. Dit wordt ook genoemd de tijd met grote benauwdheid.

Openbaring 13: 15-17

– En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, klein en groot, rijk en arm, slaaf of vrije, een merkteken zou geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan alleen die dat merkteken heeft,  of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.

Lukas 21: 28/ Openbaring 20:4

– Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is./ …; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus Christus, en om het Woord van God, en die het beest, en het beeld niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun rechterhand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, het duizend jarige Koninkrijk van de aarde.

 

Liefde onder elkander, in geloof.

Romeinen 14: 13-15a,21

– Laat ons elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus Christus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan dat wie iets onrein is, dat is voor die persoon onrein. Maar indien uw broeder om de spijs bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde.-Het is goed om geen vlees te eten, ook geen wijn te drinken, ook niet waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.

Matthéüs 18:6

– Maar zo wie één van deze minste, die in Mij geloven, ergert, het ware beter voor diegene, dat een molensteen om zijn nek gebonden werd, en hij in de diepte van de zee verdween.

Romeinen 14: 22,23

– Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit geloof eet. En al wat uit geloof niet is, dat is zonde.

Wee de aarde.

Openbaring 12: 1

– En er werd een groot teken gezien in het hemelse heelal; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;-

Openbaring 12:7-9,12

– En er werd oorlog in de hemelen: Michaël en Zijn Engelen streden tegen de draak, en de draak streed ook, met zijn engelen. En zij hebben niet overwonnen, en hun plaats is in de hemelen niet meer gevonden. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt satan de duivel, die de gehele aarde verleidt, hij is, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.-Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en hij heeft grote toorn, wetende, dat hij nog slechts een korte tijd heeft.

Openbaring 12: 3,4

– En er werd een ander teken gezien in het hemelse heelal; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven koppen, en tien horens, en op deze koppen zeven koninklijke kronen. En zijn staart trok een derde van de sterren van de hemelen, en wierp deze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij zou baren.

Openbaring 12: 14-17

– De vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend gelijk, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (3,5 jaar), buiten het zichtveld van de oude slang. En de slang wierp uit zijn mond water achter de vrouw, gelijk een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, die de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om strijd te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden van God bewaarde, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.

De toorn van God komt door…

Genesis 6:5/18:20

– En de HEERE zag, dat de boosheid van mensen vermenigvuldigd was op de aarde, en al de gedachten van hun harten vol was, dat zij ten aller tijde boos waren./ Voorts zei de HEERE: Terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dat haar zonde zeer zwaar is.

[ Twee verschillende geschiedenissen, dat God zware zonden bestraft met de dood.]

Romeinen 1: 26,27

– Daarom heeft God hen laten gaan tot ongepaste bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik veranderd in het gebruik van het tegennatuurlijke; en insgelijks ook de mannen, nagelaten hebben, de natuurlijke gebruik voor de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust met elkander, mannen met mannen schande bedrijvende,  en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf hebben ontvangen.

Handelingen 15: 19,20

– Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren; maar hun aanschrijven, dat zij zich onthouden van…… hoererij…..

 

De juiste sleutel.

Johannes 10:1

– Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie niet ingaat door de deur in de stal van de schapen, maar ergens anders ingaat, die is een dief en een moordenaar.

Matthéüs 22: 1-6

– En Jezus, antwoordde, en sprak weer tot hen door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk van de hemelen is gelijk een zekere koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; en zond zijn dienstknechten uit, om de genodigden naar het bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de uitgenodigde: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de vetgemeste vee zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij, geen gehoor aan gegeven, zijn ieder gegaan tot zijn bezigheden. En anderen grepen de dienstknechten, deden hun smaad aan, en doden hen.

[ Dit gaat over het oude Israël, toen Gods profeten, gedood werden, omdat God hen uitzond om het volk van Israël naar hun God te brengen.]

Vers 11-13

– En als de koning ingegaan was, om de genodigde gasten te overzien, zag hij daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; en zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier gekomen, geen bruiloftskleed dragende? En degene die geen bruiloftskleed aanhad verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn verdriet en teleurstelling.

[ Dit gaat over degenen die niet Gods wil doen, zoals God dat ingesteld heeft, om ZIJN Geest te ontvangen met de tekenen.]

Openbaring 3:18

– Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en met witte klederen, bekleed moogt worden, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

[ Het witte kleed, is het ontvangen van de Heilige Geest, door het offer van Jezus Christus. Wie Deze Geest heeft, hoeft zich niet te schamen, omdat degenen die zeggen Deze Geest wel te hebben, maar niet de tekenen kunnen tonen, beschaamd zullen zijn.]

Openbaring 7: 13,14

– …Deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? ….Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Red uzelf, voor Gods toorn.

Zefánja 3: 1-5

– Wee de ijzige, en de bevlekte, van de verdrukte stad! Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwen niet op de HEERE; tot God naderen zij niet. De vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van de stad; de rechters zijn wolven in de avond, die alleen maar kwellen. De profeten zijn lichtvaardig, alleen maar trouweloze mannen; de priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet van God geweld aan. De Rechtvaardige God is in het midden van de stad, HIJ doet geen onrecht; elke morgen geeft HIJ ZIJN recht in het licht, er ontbreekt niets; doch de verkeerde van verstand weten van geen schaamte.

Matthéüs 12:18/ Lukas 4:18,19

– Ziet, MIJN Knecht, Welke IK uitverkoren heb, MIJN Beminde, in Welke MIJN ziel een welbehagen heeft; IK zal MIJN Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen./ De Geest van de HEERE is op Mij, daarom heeft HIJ Mij gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de armen van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen in zonde te prediken loslating, en de onwetende zicht te geven, om de verslagene heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar van de HEERE.

Handelingen 2:38,39/ Jesaja 31:6

– … Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult dan de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar in de toekomst zijn, zovelen dat God, onze HEERE, ertoe roepen zal./ Bekeert u tot HEM, van WELKE de kinderen van Israël diep afgeweken zijn.