In de greep van satan.

Matthéüs 7: 13-15

– Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wees op uw hoede voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

2 Korinthe 11: 12-15/ Titus 1: 16

– Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden degenen, die oorzaak willen hebben, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich voordoen in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de Satan zelf verandert zich in een engel van het licht. Zo is het dan niets groter, indien ook zijn dienaren zich veranderen, al waren zij dienaren van gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken./ Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

Matthéüs 10: 32,33/ 2 Timothéüs 3:5

– Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is. Maar zo wie Mij verloochenen zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is./ -; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van het Evangelie verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Galaten 1:8

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *