De roeping tot het Koninkrijk.

Matthéüs 13: 24-30

– …Het Koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En wanneer de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden tussen de tarwe, en ging heen. Toen nu de tarwe opgeschoten was, en vrucht voortbracht, openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de zaaier vertelden dit aan hun heer, en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar komt dan het onkruid? En de heer heeft hen gezegd: Een vijandig mens heeft dat gedaan. Waarop zijn dienstknechten hem hebben gevraagd: Wilt gij dan, dat wij het onkruid verzamelen? Maar de heer zei: Neen, geenszins, opdat gij ook niet per ongeluk ook het tarwe mede uittrekt. Laat ze beide opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst het onkruid, en bindt het in bossen, om het te verbranden; maar brengt het tarwe tezamen in mijn schuur.

Joh.3:19/Filipp.3:18/2 Tim.3:5

– En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos./ Want velen wandelen anders; van hetwelk ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook met veel verdriet zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn;-/ -; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht ( van het Evangelie) verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Matthéüs 13: 37-40

En Jezus heeft gezegd: Die het goede zaad zaaide, is de Zoon des mensen; en de akker is de wereld; het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de kinderen van het boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding van de wereld; de maaiers zijn de Engelen Gods ( Mattheüs 24:31).

De vijanden van Christus, zijn degenen die ongehoorzaam zijn aan Gods wil, zij hebben meer liefde voor hun vleselijke natuur, dan in de Geest te wandelen. Zij die niet is de Geest wandelen, zijn een vijand van God ( Romeinen 8: 6-8).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *