Goede vruchten voortbrengen.

Johannes de Doper, een profeet gekomen, vóór Jezus de Nazeréner. Om het begin in te luiden van het Koninkrijk van de hemelen. Hij was in de woestijn, en doopte daar velen de doop van bekering. Maar enige Joden uit het Sanhedrin, wilde hem vragen wie hij dan wel was. Maar Johannes heeft hun aangezegd:

Matthéüs 3:7,8

– Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij addergebroedsel! wie heeft u aangewezen te ontvlieden van de toekomende toorn Gods? Brengt dan vruchten voort, de bekering waardig.

Wie vruchten voortbrengt, die de bekering waardig is, die zal niet onder de toorn van God zijn. ( Joh.3:36)

Matthéüs 7: 19,20

– Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan aan hun vruchten herkennen.

Degenen die geen goede vruchten voortbrengt, zijn degenen die wel Jezus aangenomen hebben, maar vooralsnog afgewezen worden. Het is dus niet zo, dat Johannes 3:16 er staat, voor degenen die alleen maar hoeft te geloven, maar ook de vruchten moeten voortbrengen. Dit zijn de werken van het geloof.( Jakobus 2:26)

Matthéüs 21:43,44/8:12

– Daarom zeg Ik u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En op wie deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, zal vermorzeld worden./ En de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; alwaar zal zijn groot verdriet, en verbittering. ( vanwege de uitsluiting)

Romeinen 7:4/ Filippenzen 1:9-11

– Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden een Andere, namelijk Degene, Die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gods vruchten dragen zouden./ En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloediger wordt in erkentenis en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus wederkomst; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *