Het duurste loskoopoffer.

Jesaja 53: 4-6,10

– Waarlijk, Hij heeft onze ziekte op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn straatje; doch de HEERE heeft al onze ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.- Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; HIJ heeft Hem ziek gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,…-

1 Korinthe 15: 1-4

– Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat; door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, hoe ik het u verkondigd heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt op de derde dag, naar de Schriften;-

1 Petrus 2: 24,25

-…; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, de zonden afgestorven zijn, naar de gerechtigheid leven zouden; door Zijn striemen gij genezen zijt. Want gij was als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot de HERDER en OPZIENER van uw ziel.

1 Korinthe 6:20/7:22,23

– Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die nu van God zijn./ Want wie in de HEERE geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgekochte van de HEERE; desgelijks ook, die in vrijheid geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *