De schapen volgen de Herder.

De schapen volgen de Herder, zij volgen Jezus Christus, en doen de wil van God (Joh.10:27). De bokken daarentegen, volgen ook Jezus Christus, maar doen niet Gods wil ( Joh.10:26). Wanneer Jezus geboden heeft, om het Evangelie te prediken, dan doen de schapen dat uit gehoorzaamheid, de bokken doen dat niet.( Markus 16:15 vergelijk 1 Petrus 2:21)

Matthéüs 28: 19,20/ Handelingen 2:38

– Gaat dan geen, onderwijst al de volken, dopende hen in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Amen./ …Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen.

Johannes 10: 9-11/ Spreuken 8:34-36

– Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt alleen, opdat hij steelt, en slacht, en verderft (Matt.7:15); Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; een goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen./ Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijne deuren. Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE. Maar wie tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten ( niet gehoorzamen), hebben de dood lief.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *