Wolven in schaapskleren.

De meeste christenen gaan getrouw wekelijks de vergaderingen van hun Gemeenten bezoeken, om wat zij menen, God te aanbidden en te loven.

Hebreeën 10:25

– Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommige de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat zoveel meer, wanneer gij ziet, dat de dag nadert.

Dit was in het begin van de Gemeente van God. Nu in deze laatste dagen, is het met uiterste voorzichtigheid, hier op te letten, of wij wel in een goede Gemeente zitten? Wanneer een Gemeente niet de stand van zaken doen die in 1 Korinthe 14 beschreven staat, dat is het noodzakelijk, die Gemeente te vermijden.

Openbaring 18:4

– En ik hoorde een andere stem uit de hemelen, zeggende: Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

Een Gemeente, waar zij geen moeite doen om die zuiver te houden, is het verstandiger die te vermijden, anders zou die geheel verzuurd worden door valse leringen.

Matthéüs 7:15/ 2 Petrus 2:2,3

– Maar wacht u van de valse profeten, deze zullen tot u komen in schaapskleren, maar van binnen zijn zij grijpende wolven./ En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de Waarheid gelasterd zal worden. En zij zullen door hebzucht, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Dus weest op uw hoede, we zijn de dag van het einde aan het naderen. Wij weten dat het boze, de satan, weet, dat zijn dag nadert. Zo zal hij zoveel mogelijk mensen tot zich te scharen, om hen mee te sleuren in zijn vernietiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *