Waarschuwing, om niet lauw te zijn.

Matthéüs 10:1/ Johannes 6:70

– En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over onreine geesten, om die te kunnen uitwerpen, en om alle ziekte en kwalen te genezen (vergelijk Markus 16:16-20)./ Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitverkoren? En één uit u is een duivel.

We zijn, wanneer wij ons oude leven overgedragen hebben aan God, verantwoordelijk voor onze eigen daden. We moeten niet zijn zoals Judas Iskáriot, hoewel wij wel dezelfde gaven hebben ontvangen ( Hand.2:38).

Brede weg mentaliteit, van degenen die God volgen op hun eigen wils begeerte:

Markus 9:38-40/ Mattheüs 7: 22,23

– En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivels uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus heeft hun gezegd: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastig van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons./ Vergelijk /Velen zullen op de oordeelsdag tot Mij zeggen: Heere,Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivels uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten van genezing gedaan? En dan zal Ik hen openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, in wie de ongerechtigheid werkt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *