Aankomende wederkomst.

Lukas 21: 7,8

– …Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en wat is het teken hiervan, wanneer deze dingen zal geschieden? En Jezus hun antwoordde: Ziet, dat gij niet verleid wordt ( door menselijke leringen); want velen zullen komen in Mijn Naam, zeggende: ik ben een christen; en de tijd is nabij gekomen, gaat hen niet achterna.

Lukas 21: 10,11

– …Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook zijn verschrikkelijke dingen, en grote tekenen in het heelal geschieden.

Verschrikkelijke dingen:

Grote tekenen in het heelal:

Lukas 21:25/ Jesaja 57:20/ Lukas 21:26

– Er zullen tekenen zijn in de zon, de maan, en de sterren, en op aarde benauwdheid onder de natiën met twijfelmoedigheid, wanneer de zee en watergolven groot geluid geven./ De goddelozen zijn als een voortgedreven zee, die niet kan rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op./ Het hart van de mensen zal bezwijken van angst en verwachtingen, die de aarde zal overkomen; want de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.

Matthéüs 24:29,30/ Lukas 21:28,32

– En terstond na de verdrukkingen van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen door het heelal schieten, de krachten van het heelal zullen bewogen worden. Alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en goddelijke heerlijkheid./ Als nu deze dingen (rampen) beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.-Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgegaan, totdat alles zal geschied zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *