De juiste sleutel.

Johannes 10:1

– Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie niet ingaat door de deur in de stal van de schapen, maar ergens anders ingaat, die is een dief en een moordenaar.

Matthéüs 22: 1-6

– En Jezus, antwoordde, en sprak weer tot hen door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk van de hemelen is gelijk een zekere koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; en zond zijn dienstknechten uit, om de genodigden naar het bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de uitgenodigde: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de vetgemeste vee zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij, geen gehoor aan gegeven, zijn ieder gegaan tot zijn bezigheden. En anderen grepen de dienstknechten, deden hun smaad aan, en doden hen.

[ Dit gaat over het oude Israël, toen Gods profeten, gedood werden, omdat God hen uitzond om het volk van Israël naar hun God te brengen.]

Vers 11-13

– En als de koning ingegaan was, om de genodigde gasten te overzien, zag hij daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; en zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier gekomen, geen bruiloftskleed dragende? En degene die geen bruiloftskleed aanhad verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn verdriet en teleurstelling.

[ Dit gaat over degenen die niet Gods wil doen, zoals God dat ingesteld heeft, om ZIJN Geest te ontvangen met de tekenen.]

Openbaring 3:18

– Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en met witte klederen, bekleed moogt worden, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

[ Het witte kleed, is het ontvangen van de Heilige Geest, door het offer van Jezus Christus. Wie Deze Geest heeft, hoeft zich niet te schamen, omdat degenen die zeggen Deze Geest wel te hebben, maar niet de tekenen kunnen tonen, beschaamd zullen zijn.]

Openbaring 7: 13,14

– …Deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? ….Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *