Grote problemen voor de christen.

Matthéüs 5:11,12

– Zalig zijt gij, wanneer de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Johannes 15:20

– Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Matthéüs 18:7

– Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee die mens, door welke de ergenis komt!

Wie een geestvervuld persoon ergert, of benadeeld, zal nooit meer vergeven worden.

 

Wie is dood, en wie is levend?

Matthéüs 8:22

– Jezus heeft gezegd: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

Wie zijn de doden? Dat zijn degenen die niet in de Geest wandelen.

Romeinen 8:12,13

– Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het vleselijk lichaam dood, zo zult gij leven.

Jakobus 2:20/ 4:4

– Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?/ Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap tegen God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

 

De heiligen.

Matthéüs 7: 3-5 heeft het over wie bekwaam is, om een broeder of zuster te vermanen. Wij zijn allemaal onvolmaakt, en we horen elkaar op te bouwen, niet elkaar af te breken. Alleen een geestelijk huis, kunnen elkaar opbouwen. Een natuurlijk huis, kan dat niet bereiken. Voor de natuurlijke mens, is het geestelijk huis, dwaasheid.

1 Korinthe 2:14

– Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want het is voor hen dwaasheid, en zij kunnen het niet begrijpen, omdat het geestelijk onderscheiden wordt.

1 Korinthe 2:15/ Romeinen 8: 16

– Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar zelf wordt van niemand onderscheiden./ Deze Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Johannes 6:63/ 1 Korinthe 14:1-3,39

– De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn het leven./ Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. Want wie een tongentaal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar met God; want geen mens verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Wie profeteert, spreekt mensen stichting, en vermaning en vertroosting.- Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in de tongentaal te spreken.

 

Tegen het verkondigen?

Wie in Jezus Christus Naam predikt, is niet tegen het Koninkrijk van God.

De dag zal het verklaren door vuur, wanneer mensen oordelen zullen tegen hun naaste.

Niemand is rechtvaardig, en niemand weet het geheel. We kijken allemaal in een niet gehele reden, hoe de wegen van God zijn.

Wanneer Jezus Christus verschijnt, dan zullen wij het geheel begrijpen.

In Christus een nieuw leven.

Jesaja 48:10

– Ziet, IK heb u gelouterd, doch niet als zilver, IK heb u gekeurd in de smeltkroes van de ellende.

Daniël 12:10

– Velen [ de loop van de 2000 jaar] zullen er gereinigd en wit gemaakt worden, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Openbaring 7:14

– …Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleding gewassen, en zij hebben hun lange kleding wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Om in het Koninkrijk van God te komen, moet men de Heilige Geest bezitten. Het eeuwige leven in de hemelen, is niet een plaats waar het vlees en de werken van het vlees kunnen zijn. Daarom is het belangrijk, om Deze Geest te ontvangen, om in Gods reinheid te komen.

De weinige uitverkorenen zullen het verstaan.

Hebreeën 5:12-14

– Want gij, daar gij leraars behoort te zijn  ( dat gij al zolang bekeert zijt) vanwege de tijd, hebt wederom nodig, dat men u leert, welke de eerste beginselen zijn de woorden van God; en zijt geworden, als die de melk van node heeft, en niet de vaste spijs. Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord van de gerechtigheid; want hij is een baby. Maar de volkomen is de vaste spijs, die door de oefening de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide het goed en het kwaad.

Jesaja 5:5-12

– Te dien dagen zal de HEERE van het hemelse leger tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijke Krans zijn voor de overgebleven van ZIJN volk; en tot de Geest van het oordeel, die, die ten oordeel zit, en tot een sterkte degenen, die de strijd afkeren tot de poort toe. En ook dwalen deze van de wijn, en zij dolen van de sterke drank; de priesters en de profeten dwalen van de sterke drank; zij zijn verslonden door de wijn, zij dolen door de sterke drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in de rechtvaardigheid. Want al hun tafels zijn vol van uitbraaksel en van drek, zodat er geen plaats rein is. Wie zou God dan die kennis leren, en wie zou HIJ het geschrevene te verstaan geven? De gespeende van de melk, en de afgetrokken zijnde van de borsten? Want het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal God door belachelijke lippen, en door een andere tong tot ZIJN volk spreken; tot hetwelk HIJ gezegd heeft: Dit is de Rust, geeft de moeden rust, en dit is de verkwikking;-

De werken van een gelovige.

Matthéüs 5:16

– Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, DIE in de hemelen is, mogen verheerlijken.

Laat uw goede werken van het licht openbaar worden. Dat betekent niet, dat je ermee moet pronken, alleen maar om gezien te worden.

Matthéüs 6:1,5,16

– Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden;-

– En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsde; want die plegen graag, in het openbaar te bidden, opdat zij door de mensen gezien worden.

– En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsde; want zij doen dat, om door de mensen gezien te worden, dat zij vasten.

Jakobus 2:18,26,24

– Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.

– Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

– Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof?

Is kerstfeest een idee van God?

Jeremia 10: 3,4

– De inzettingen van de volkeren zijn ijdelheid; want het is hout, wat men uit het bos gehouwen heeft, een werk van de werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en goud; zij spijkeren het vast met spijkers, opdat het niet omvalt.

2 Korinthe 5:16,17

– Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

 

1 Johannes 2: 3-5

– En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in deze is de waarheid niet; maar zo wie Zijn Woord bewaart, in deze is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

Is het een gebod van Jezus Christus, om Zijn geboortedag te vieren? Zijn er niet andere geboden en vermaningen die veel belangrijker zijn?

Behoed u van ongerechtigheid.

Job 31:2-4

Wat is het deel Gods van boven, of de erfenis des Almachtige uit de hoogte? Is niet het verderf voor de verkeerde, ja, wat vreemds voor de werkers der ongerechtigheid? Ziet HIJ niet mijn wegen, en telt HIJ niet al mijn treden?

Psalm 53:3-5

– God heeft uit de hemelen neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig is, die waarlijk God zocht. Een ieder van hen is teruggekeerd, tezamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet één. Hebben de werkers van ongerechtigheid geen kennis, die MIJN volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan.

Lukas 13:24-28

– Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want VELEN, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen NIET KUNNEN; namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijnde, en de deur gesloten hebbende, en gij zult beginnen buiten te staan, en gij aan de deur zult kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid het avondmaal gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, vanwaar gij zijt; wijkt van Mij af, al gij werkers van ongerechtigheid! Aldaar zal zijn verdriet en verbittering, wanneer gij zult zien Abraham, en Izaäk, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar u buiten geworpen.

Satan gebruikt religie.

Wie zijn de schapen? Wie zijn de bokken? Heeft God de schapen lief, of de bokken?

Ezechiël 34:20-22

– Daarom zegt de HEERE JAHWEH alzo tot hen: Ziet IK, ja, IK zal richten tussen het vette kleinvee, en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt, en met horens stoot, totdat gij deze zwakken naar buiten toe verstrooid hebt; daarom zal IK MIJN schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn;-

Matthéüs 7:13-15

– Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en VELEN zijn er, die door deze brede poort ingaan; want de poort is nauw, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en WEINIGEN zijn er, die deze nauwe poort vinden. Maar weest waakzaam voor de valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij verscheurende wolven.

Religie is het belangrijkste werktuig van satan, omdat religie, afgodendienst is. Religie heeft niets met God te maken. De bijbel heeft voor religie een symbool, en deze wordt genoemd: Babylon de Grote, de moeder van de hoeren, het wereldrijk van religie ( Openbaring 17:3-5). Daarom waarschuwd God ZIJN schapen:

Openbaring 18:4

– En ik hoorde een andere stem uit de hemelen, zeggende: Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.