Mooi weer predikers.

Weersvoorspellingen heden ten dage, klopt meestal niet wat er in werkelijkheid gebeurd. Zo is het ook met vele richtingen van kerken en gemeenten, die Jezus Christus prediken.

Een paar voorbeelden van mooi weer predikers:

Johannes 3:16/ Romeinen 9:33

– Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, geen verderving ontmoet, maar het eeuwige leven./ Gelijk geschreven is: Ziet, IK leg in Sion een steen van aanstoot, en een rots van ergernis; en een ieder, die in Christus Jezus gelooft, zal niet beschaamd worden.

Geloven= vertrouwen hebben in.

The Amplified bible citeert het volgende:

1 John 5 1

– Everyone who believes ( adhere to, trust, and relies on the fact) that Jesus is the Christ ( the Messiah) is a born-again child of God; and everyone who loves the Father also loves the one born of Him ( His offspring).

Nu de andere kant van de medaille:

Johannes 3:36/ Jakobus 2:19,20,26

– Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem./ Gij gelooft, dat God een enige God is; gij doet wel; de duivels geloven dat ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

1 Petrus 2:21/ Galaten 5:16,17

– Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten heeft, opdat gij Zijn voetsporen zouden navolgen./ En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerte van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij begeert in het vlees.

Waarschuwing voor mooi weer predikers:

1 Timothéüs 6:3,4/ Galaten 1:8

– Indien iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die tot godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen./ Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen de apostelen u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *