Schijn-christen.

Matthéüs 18:9-14

– Jezus heeft tot sommige gezegd, die op zichzelf vertrouwde, dat zij rechtvaardig waren, en de andere als niets achtte, deze gelijkenis:

– Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden, de ene was een farizeeër, en de andere was een tollenaar. De farizeeër, staande, bad in zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk die tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef een tiende van alles, wat ik bezit.

– De tollenaar, van ver staande, wilde zelfs zijn hoofd niet omhoog heffen naar boven, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij, die een zondaar is genadig! Ik zeg u allen: De tollenaar ging  meer gerechtvaardigd af in zijn huis, dan de farizeeër; want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Paulus een apostel van Jezus Christus, heeft zijn onvolkomenheden van zichzelf bemerkt, door de Geest van God. Hij citeert dat als ellendig, gelijk de tollenaar.

Zelf-rechtvaardigers hebben deze gave niet, omdat zij ( wel geloven in Jezus Christus) niet als Jezus wandelen. Zij vinden zichzelf beter dan een ander. Waar zij niet tegen kunnen, geven zij ronduit toe, dat het niet aan hun ligt, maar aan een ander. Zij rechtvaardige zichzelf, dat zij rechtvaardig bezig zijn. Is dit zo?

Romeinen 7:22-25

– Want ik heb een vermaak in de wet van God, naar de inwendige mens; maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn geweten, en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *