Blijft ongezuurd in Christus.

Galaten 5:1

– Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons heeft vrijgemaakt, en wordt niet opnieuw met het juk van het zondige dienstbaarheid bevangen.

( 1 Petrus 2:15,16 > Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid van dwaze mensen; als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel van boosheid, maar als dienstknechten van God.)

Galaten 5:4

– Christus is u ijdel geworden, wanneer u door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade afgevallen.

Galaten 5:7

– Gij liept wel; wie heeft u verhinderd de waarheid ongehoorzaam te zijn?

Galaten 5:9

– Een weinig zuurdesem verzuurd het gehele deeg.

Galaten 5:10,12

– Ik vertrouw van u in de HEERE, dat gij niet anders zult zijn; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.-Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

Galaten 5:13-15

– Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt deze vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, ziet toe, dat gij door elkaar niet verteerd wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *