Uw naaste die in Christus zijn.

Hebreeën 13:1-3

– Dat de broederlijke liefde blijft. Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommige onwetend Engelen geherbergd. Gedenkt de gevangenen, alsof gij ook gevangen bent; en degenen, die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld wordt.

Matthéüs 25:32-40

– En voor Hem zullen al de volkeren vergaderd worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk een herder de schapen van de bokken scheidt… Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegende van Mijn Vader! beërft het Koninkrijk, hetwelk voor u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd…..En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zoveel gij het gedaan hebt aan een van Mijn minste broeder, zo hebt gij het aan Mij gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *