Het doel van verkondigen.

Lukas 24:44,46,47,49

– En Jezus heeft gezegd: Dit zijn de woorden, die Ik gesproken had, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat over Mij geschreven is in de wet van Mozes, en de profeten, en Psalmen.-…Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en uit het dodenrijk opstaan op de derde dag na Zijn dood; en dat in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving van de zonden, onder alle volken, beginnende bij Jeruzalem.-En ziet, Ik zend u de belofte van Mijn Vader op u;-

 

Matthéüs 11:28,29

– Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zal rust vinden voor uw zielen.

Handelingen 2:38,39/ Johannes 14:26

– En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zal gegeven worden, de gave van Gods heilige Geest. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en iedereen, die in de toekomst zijn, zovelen als er de HEERE, onze God, toe roepen zal./ Maar de Trooster, de heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Openbaring 20:6

– Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *