Waarschuwing wie zich niet bekeert.

Psalm 2: 10-12

– Nu dan, gij koningen, handelt verstandig; laat u leren, gij rechters van de aarde! Dient de HEERE met vrees, en verheugt u met ontzag. Kust de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt, en gij op uw weg vergaat, wanneer Zijn toorn een weinig zal ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen.

Romeinen 1:18

– De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemelen over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid van mensen, wanneer zij de waarheid in ongerechtigheid onderhouden.

Romeinen 2: 6-10

– Welke een ieder zal vergelden naar hun werken; degenen wel, die met volharding goed doen, heerlijkheid, en eer, en de onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar degenen, die tweedrachtig zijn, en die de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; verdrukking en benauwdheid over alle zielen van mensen, die het kwade werkt, eerst de Jood, en ook de Griek ( heidenen); maar heerlijkheid, en eer, en vrede een ieder, die het goede werkt, eerst de Jood, en ook de Griek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *