De lauwe christen en hun oordeel.

Matthéüs 22:36-39

– Meester! wat is het grootste gebod in de wet! En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. En het tweede aan deze gelijk, is: Gij zult uw naaste ( in de HEERE) liefhebben als uzelf.

Uw naaste liefhebben, is bekommeren om zijn/haar situatie, alsof het jezelf overkomt.

1 Johannes 3:16,17

– Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?

Lukas 6:30-33

– Geeft een ieder, die van u iets begeert; en van degene, die het van u neemt, eist het niet terug. En gelijk gij het wilt, wat de mensen u doen zullen, doet gij het ook desgelijks. ( Doet niet zo:>) Indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaren hebben lief degenen, die hen liefhebben. En indien gij goed doet degenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaren doen hetzelfde.

 

Weest geen bokkerig christen:

Matthéüs 25:32,33,41

– En voor Hem zullen alle volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk een herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.-Dan zal Hij zeggen tot degenen die aan Zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Openbaring 3:15,16

– Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of dat gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *