Behoed u van ongerechtigheid.

Job 31:2-4

Wat is het deel Gods van boven, of de erfenis des Almachtige uit de hoogte? Is niet het verderf voor de verkeerde, ja, wat vreemds voor de werkers der ongerechtigheid? Ziet HIJ niet mijn wegen, en telt HIJ niet al mijn treden?

Psalm 53:3-5

– God heeft uit de hemelen neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig is, die waarlijk God zocht. Een ieder van hen is teruggekeerd, tezamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet één. Hebben de werkers van ongerechtigheid geen kennis, die MIJN volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan.

Lukas 13:24-28

– Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want VELEN, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen NIET KUNNEN; namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijnde, en de deur gesloten hebbende, en gij zult beginnen buiten te staan, en gij aan de deur zult kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid het avondmaal gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, vanwaar gij zijt; wijkt van Mij af, al gij werkers van ongerechtigheid! Aldaar zal zijn verdriet en verbittering, wanneer gij zult zien Abraham, en Izaäk, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar u buiten geworpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *