Verzoening met uw God.

2 Korinthe 5: 17,18

– Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

Romeinen 5:19/ Johannes 17:19-23

– Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Die Ene velen  tot rechtvaardigen gesteld worden./ En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen, die in door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Één zijn; Ik in hen, en GIJ in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld toegeeft, dat GIJ Mij gezonden hebt, gelijk GIJ Mij liefgehad hebt.

Johannes 3:5/ Romeinen 8:3,4

– Jezus antwoordde: Voorwaar, Voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan./ Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat zij in het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonden, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, naar de Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *