In Gods rust zijn.

Matthéüs 11: 28-30/ Johannes 16: 33

  • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht./
  • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld reeds overwonnen.

Hebreeën 4: 1-3,10,11

  • Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Gods rust nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als het vleselijk Israël; maar het woord van de prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was bij degenen, die het gehoord hadden. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk God gezegd heeft: Zo heb IK dan gezworen in MIJN toorn: Indien zij zullen ingaan in MIJN rust! hoewel ZIJN werken van de grondlegging van de wereld af al volbracht waren. [ God is weer gaan werken na de schepping: Johannes 5:17]-
  • Want wie ingegaan is in ZIJN rust, heeft ook zelf van zijn ( vleselijke) werken gerust, gelijk God van ZIJN schepping. Laat ons dan benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van goddeloosheid terugvalt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *