De kakkerlak en het Licht.

 

Om verder te gaan, wil ik even een voorbeeld aanhalen omtrent een gelijkenis, die deze wereld van ongeloof tentoonspreid.

In een donkere vochtige kelder wemelt er van de kakkerlakken. In het donker hebben zij groot vertier. Totdat de TL-lamp aangaat, kruipen de kakkerlakken naar donkere plekjes om het licht te vermijden. Bang natuurlijk om gezien te worden.

Zo is het ook met de goddeloze wereld gesteld.

Degenen die het licht wel aanvaarden, hebben hoop op een volmaakt eeuwig gezond leven. Maar…toch wordt in Gods Woord,  vele waarschuwingen gegeven, hoe men niet terugvalt in het oude leven van de kakkerlak.

Matthéüs 6: 19-24

 • Vergadert u geen schatten op aarde, waar de mot en het roest deze verteerd, en waar dieven doorgraven en stelen; maar vergadert u beter schatten in de hemelen, waar de mot noch het roest verteerd, en waar de dieven niet doorgraven en stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
 • De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos is, zo zal het gehele lichaam duisternis zijn.
 • Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis dan zijn?
 • Niemand kan twee heren dienen; of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon.

Johannes 1: 1-4/ 3: 18-21

 • In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was ( een) God. ( Spreuken 8: 22-36)
 • Deze was in het begin bij God.
 • Alle dingen zijn door Deze gemaakt, en zonder Deze is geen ding gemaakt, wat gemaakt is.
 • In Deze was het Leven, en het Leven was het Licht van mensen.
 • En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen./
 • Wie in Christus gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van Gods eniggeboren Zoon. { nu: Eerstgeboren Zoon}
 • En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de (natuurlijke) mensen ( 1 Korinthe 2:14) hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken zijn boos.
 • Want een ieder, die kwaad doet, haat het Licht, en komt tot het Licht niet, opdat hun werken niet bestraft worden.
 • Maar die de Waarheid doet, komt tot het Licht, opdat hun werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *