Wandelen gelijk Jezus.

Romeinen 12: 1,2

  • Ik bid u dan, broeders, door de ontferming van God, dat gij uw (geestelijke) lichamen stelt tot een levende, heilige en Gods welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
  • En wordt de hedendaagse wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 6:4,5/ Filippenzen 3:9-11

  • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden. ( Handelingen 2:38)
  • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding./
  • En in Hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem ken, en de kracht Zijne opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend; of ik enigszins moge komen tot de  wederopstanding van de doden.

Filippenzen 3: 20,21

  • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook onze Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijkheid lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *