Woorden van licht.

Psalm 119:130

– De opening van UWER woorden geeft licht, de onervaren verstandig makende.

Jesaja 9:1

– Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de doods schaduw, over deze zal een licht schijnen.

De waarheid wordt niet geaccepteerd.

Degenen die zich voordoen als voorganger van een welvarende kerk, zijn meestal mooi weer predikers. Een volle kerk betekent dat er leugens worden verteld ( terwijl zij zeggen dat het een gezegende kerk is).

Lukas 11:48-50 als voorbeeld:

– Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken van uw vaderen; want zij hebben de profeten gedood, en gij bouwt, hun graven.

– Waarom ook de Wijsheid Gods zegt: IK zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij een aantal doden, en een aantal zullen zij wegjagen; opdat van dit geslacht afgeëst  wordt het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.

Profeten worden gedood of opzij geschoven als leugensprekers, zelfs als bezetene van de duivel, door de leugenkerken ( en dat zijn er velen). Zij die de waarheid spreken, worden niet gelooft dan degenen die de leugen spreken.

Lukas 6:22,23

– Gezegend zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen om Christus wil.

– Verblijdt u op die dag, en weest vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemelen; want alzo deden zij dit aan Gods profeten.

Een profeet die de waarheid spreekt van het Evangelie, de waarheid over de Heilige Geest, wordt genegeerd, steeds meer, in deze laatste dagen waarin de liefde verder wordt afgekoeld.

 

Ketterijen.

Wat is ketterij?

Dat is zeggen wat je bent, maar niet doet wat je zegt wie je bent.

2 Petrus 2:1,2

– En er waren onder het volk Israël ook valse profeten geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf hebben gebracht; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de Waarheid gelasterd zal worden.

Wandel vurig in de geest met Gods Heilige Geest, wees niet halfgebakken.
Het is dan beter ijskoud te zijn, dan lauw met God te wandelen.

2 Timotheus 4:3,4

(Ze kunnen de waarheid niet verdragen, en verdraaien deze, op de manier, hoe zij het leuker vinden.)

Vecht uw leven met God, door Jezus Christus, door in de Geest te wandelen.

Lukas 16:13/ 2 Timotheus 4:5

– Geen huisknecht kan twee meesters dienen; hij zal de ene ongehoorzaam zijn, of de ander gehoorzaam zijn, of de ene aanhangen, of de ander verachten; gij kunt God niet dienen, samen met de wereld./

– Maar gij, wees alert in alles, lijd verdrukking; doe het werk van een Evangelist, zorgt, dat men van uw werken van het geloof ten volle verzekerd zij.

Verberg uw ongerechtigheid niet, wij zijn allemaal onrechtvaardig.

Gehoorzaam aan God.

Psalm 19:8-11

– De wet van de HEERE is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis van de HEERE is gewis, de slechte mens wijsheid gevende.

– De bevelen van de HEERE zijn recht, verblijdende het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, verlichtende de ogen.

– Het ontzag voor de HEERE is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten van de HEERE zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

– Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honing-zeem.

Spreuken 3:5-7

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.

– Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

– Weest niet eigenwijs bij uzelf; heb ontzag voor de HEERE; en wijkt van deze kwaad.

Spreuken 8:31-35

Gods meesterwerker spreekt:

– Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want zeer gelukkig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.

– Hoort de lering, en wordt wijs, en verwerpt die niet.

– Zeer gelukkig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poort, waarnemende de posten van Mijn deur.

– Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.

 

Waarheid of leugen.

De bijbel is geschreven door profeten, in opdracht van God door Heilige Geest. Er is maar één Evangelie, als iemand een andere Evangelie predikt buiten hetgeen opgeschreven staat in het Nieuwe Testament, die is voor eeuwig vervloekt.- Galaten 1:8,9

Wie iets afdoet of toevoegt, is Gods Woord aan het lasteren.

Waarschuwing:

Zorg dat u het Evangelie 100% volgt.

De liefde kent geen angst.

1 Korinthe 13:1-3

– Al ware het, dat ik alle talen van mensen en van de Engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of een luide klank geworden.

– En al ware het dat ik de gave van profetieën had, en wist al de verborgenheden; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

– En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud aan de arme uitdeelde en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nut geven.

Vers 5 zegt: ” zij zoekt zichzelf niet”

Dat betekent, dat zij niet aan zichzelf denkt, maar meer aan de ander. Wie kerst gevierd heeft, heeft u dan uw kerstmaaltijd aan de arme gegeven uit liefde, of om gezien te worden?  Of heeft u die zelf met uw vleselijke familie samen opgegeten? Of geeft u het restant wat u over hebt, aan de arme? God heeft toch gezegd dat de arme niet ontzien mogen worden?

Een ander plaatje van liefde is het gebod van Jezus Christus navolgen, om het Evangelie te prediken. Uit de ware liefde, dringt ons hart door Heiligen Geestes, te prediken. Mits u geen Heilige Geest hebt?

1 Johannes 4:17,18/ 2 Korinthe 5:14,15

– Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het Oordeel, namelijk hoe gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

– Er is in de liefde geen angst, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de angst heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde./

– Want de liefde dringt ons; als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet mee voor zichzelf leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Mattheüs 22:38,39

1 Korinthe 9:13,16/ Markus 16:15

– Weet gij niet, dat degenen, die de heilige dingen bedienen, van het Heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen?-

– Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, Indien ik het Evangelie niet verkondig!/

– En Jezus heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

X

 

Vijanden van Christus.

De kinderen van het Koninkrijk van God zullen buiten de heerlijkheid van God geworpen worden. Waarom worden deze christenen eruit getrapt?

Ze doen het op hun eigen manier, ze denken dat ze alleen maar te geloven in Christus behouden worden, ze zeggen de Heilige Geest te hebben, maar niet de gave van de Geest bezitten, ze lasteren het Woord Gods om hun werken, ze lasteren de Heilige Geest terwijl ze in het vlees wandelen.

Velen christenen wandelen niet op de manier, hoe God dat wilt. Zij accepteren niet de waarschuwingen, maar volgen alleen de leuke dingen. Jezus Zelf verkondigde niet altijd de leuke dingen, Hij zei zelfs tegen Zijn discipel Petrus: ga achter Mij satan, gij bedenkt de dingen die van de aarde zijn, niet die van boven zijn. Daarom zijn degenen die aardse dingen blijven najagen in Gods Naam, vijanden van Christus.

De huichelaarij.

Staat kerstfeest als gebod of als de wil van God, in ZIJN Woord? Neen!

Staat het verkondigen van Gods Woord, als gebod en als de wil van God in Gods Woord? Ja!

Markus 16:15/ 2 Timotheus 4:5

Jesaja 29:13

Want de HEERE heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot MIJ nadert met zijn mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart ver van MIJ doen; en hun ontzag waarmee zij MIJ vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn:;-

Daarom zijn degenen die kerstfeest vieren, die de wereld ook doen, huichelaars. Omdat zij met de wereld meegaan, en zo een oordeel over hun zelf brengen.

Mattheüs 23:27,28 Jezus ging tekeer tegen zogenaamde gelovigers, zoals Hij dat ook zal doen tegen ongehoorzame christenen.

– Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij zijt de witgekalkte graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol van doodsbeenderen en alle onreinheid.

– Alzo ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol huichelaarij en ongerechtigheid.

 

Geen deel hebben met de wereld.

2 Korinthe 6:14-17

– Trekt niet een andere juk aan ( dan die van Jezus) met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

– En welke overeenstemming heeft Christus met Belial, of welk deel heeft de gelovige met de ongelovige?

– Of welke samenvoeging heeft de tempel van God met de afgoden? Want gij ( geestvervuld persoon ) zijt de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: IK zal in hen wonen, en IK zal onder hen wandelen; en IK zal hun God zijn, en zij zullen MIJ een volk zijn.

– Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de HEERE, en raakt niet aan wat onrein is, en IK zal u aannemen.

Zacharia 13:2

– En het zal die dag geschieden, spreekt de HEERE van de hemelen, dat IK uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht worden; ja, ook die profeten, en de dwaalgeest zal IK uit het land wegdoen.

Jeremia 10: 2-5

Zo zegt de HEERE: leert de weg van de heidenen niet,….; want het is hout, dat men uit het bos gehouwen heeft, een werk van de houthakkers werk met een bijl.

Men pronkt het op met zilver en goud; zij hechten ze met spijkers en de hamer, zodat het niet omvalt.

Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk;….

Zo dan, wie geen gehoor geeft aan al de profeten van God, en blijft zijn hart bedriegen, dat een zelfrechtvaardig oordeel rechtvaardig is, zal als onrechtvaardig geoordeeld worden, en al de goede dingen die men gedaan heeft, zal niet meer gedacht worden.

Jezus Christus geloven.

Johannes 3:13-17

– Niemand is opgevaren in de hemelen, dan Die uit de hemelen nedergekomen is, namelijk de Zoon van mensen, Die in de hemelen is.

– En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft ( Numeri 21:9), alzo moet de Zoon verhoogd worden; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt.

– Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN engelenZoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgt.

– Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

[ Geloven, dat is vertrouwen hebben in hetgeen de waarheid is. Geloof hebben in Jezus Christus, is niet alleen in Hem geloven, maar ook 100% doen wat Hij gezegd heeft]

Mattheüs 28:18-20

– En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen ( en ons): Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.

– Gaat dan heen, onderwijs al de natiën, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen ONDERHOUDEN ALLES, wat Ik u GEBODEN heb.

– En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Amen.