Het bidden tot God.

Matthéüs 6: 5-8

 • Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen graag, in de openheid van de diensten en op de hoeken van de straten, te bidden, opdat zij door de mensen gezien willen worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij geen loon meer zullen ontvangen.
 • Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en de deur gesloten hebbende, bid uw Vader, DIE in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
 • En wanneer gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van vele woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden.
 • Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet alreeds, wat gij nodig hebt, voordat gij HEM bidt.

De twee verschillen van bidden:

 • Vóór de verheerlijking van Jezus Christus bij de Vader:

Lukas 11: 2-4

 • En Jezus zei tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! UW Naam wordt geheiligd. Laat UW Koninkrijk komen. Laat UW wil geschieden, in de hemelen, alsook op aarde.
 • Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
 • En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven degenen die tegen ons zondigen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze.

 

 • Ná de verheerlijking van Jezus Christus bij de Vader, wanneer Hij de Heilige Geest heeft uitgestort:

1 Korinthe 14: 1,2, 14,15b,16

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar het meest, dat gij moogt profeteren.
 • Want wie in een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar met God; want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden.-
 • Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos.
 • Wat is het dan? Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden;…
 • Anderszins, indien gij dankzegt met de geest, hoe zal degene, amen zeggen, op hetgeen gij spreekt, wat de ander niet verstaat?

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *