De verkondigers van de waarheid.

Jesaja 57: 15

  • Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij degene, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt de geest van de nederige, en opdat IK levend maakt het hart van de verbrijzelde.

Verkondigers van de waarheid hebben veel te verduren. Zij lopen niet achter zelf verzonnen verhalen aan, die niet in het Woord van God staan. Het wordt soms zo moeilijk dat het bijna hopeloos wordt om mensen de waarheid over te brengen. Jeremia was zo’n profeet, die ermee wilde stoppen. Maar omdat hij door God gebruikt werd, kon hij dat niet, gedreven door Gods Geest. Jeremia 20:7-9 verteld het volgende:

  • HEERE! GIJ hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden; GIJ zijt mij te sterk geweest, en hebt mij overtroffen; ik ben de gehele dag uitgelachen, een ieder van hen bespot mij.
  • Want sinds ik spreekt, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring; omdat mij het woord van de HEERE de gehele dag tot smaad en tot schimp is.
  • Toen ik zei: Ik zal ZIJNER niet gedenken, en niet meer in ZIJN Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik vermoeide mij om het te verdragen, maar ik kon het niet.

Zo gaat het ook met de andere ware verkondigers, hoe moeilijk hij het ook heeft, hij blijft doorgaan met de waarheid verkondigen, door de motivatie van de Heilige Geest.

Degenen die de waarheid niet willen horen zijn degenen die liever in een leugen geloven, en dat zijn er velen.

Jeremia 7:24/17:5

  • Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts./
  • Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt ( Rom. 8:7,8), en wiens hart van de HEERE afwijkt!

Het verschil tussen de dwaze en wijze maagd ( Matt.25:1-13)

1 Korinthe 2: 10-14

  • Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
  • Want wie van de mensen weet, hetgeen de mensen is, dan de geest van mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.
  • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.
  • Maar de natuurlijke mens ( dwaze maagd) begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Zo zullen de dwaze maagden, de wijze maagden niet geloven, maar zelfs tegenstaan met hordes tegelijk. Denk aan de brede weg en het smalle pad. Op de brede weg zijn er velen, op het smalle pad weinigen.- Lukas 13: 24

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *