De kracht van Gods Koninkrijk.

Matthéüs 5: 11,12

  • Zalig zijt gij, wanneer de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad over u spreken, om Mijnentwil.
  • Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

1 Korinthiërs 2: 14,15

  • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en die mens kan het niet begrijpen, omdat zij geestelijk begrepen kan worden.(Joh.3:3)
  • Doch de geestelijke mens begrijpt wel alle geestelijke dingen, maar zelf wordt hij door geen natuurlijke mens begrepen.

1 Korinthiërs 1: 23-31

  • Doch wij ( geestelijke) prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de heidenen een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en heidenen, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
  • Want het dwaze Gods is wijzer dan de wijsheid van mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
  • Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.
  • Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ de wijzen beschamen zou; en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ het sterke zou beschamen; en het onedele van de wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat HIJ hetgeen iets is, teniet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor HEM.
  • Maar uit HEM zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; opdat het zij, gelijk geschreven is: Wie roemt, roemt zich in de HEERE.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *