Buiten de heerlijkheid van God!

Matthéüs 8: 11,12

  • Doch Ik zeg u, dat velen ( in een tijdsbestek van twee duizend jaar) zullen komen van oost en west, en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; en de kinderen van het Koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal zijn groot verdriet, en grote teleurstelling.

Waarom? Omdat zij niet deden wat God, door Jezus Christus hun gebood. Een gelijkenis over de gehoorzame en de ongehoorzame christen.

wandelen in het vlees is niet wat Gods wil is:

Romeinen 8: 6-8

  • Want het bedenken van het vlees is de dood ( tot gevolg); maar het bedenken van de Geest is leven en vrede; daarom dat het bedenken van het vlees VIJANDSCHAP is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
  • En die in het vlees ( wandelen, zonder de Geest) kunnen God niet behagen.

ongehoorzaam zijn aan Gods wil:

Titus 1:16

  • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

vriend zijn van de wereld:

Jakobus 4: 4

  • ….. Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

de melk blijven drinken, geen vooruitgang boeken in hun wandel met God:

Hebreeën 5: 12

  • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege ( de lange) tijd (die u verslijt in uw kerk), hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginselen zijn de woorden van God; en gij zijt geworden ( babyś), die de melk van node hebben, en niet de vaste spijs.

WAARSCHUWING:

2 Petrus 3: 10,11

  • Maar de dag des HEEREN zal komen ALS een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
  • Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *