Jezus waarschuwt, om niet als mens te denken.

Wie in Christus is, wandelt als Christus, niet de wil doende van Christus, maar van God de Almachtige.- Joh.5:41

Johannes 8: 43-45/ Jakobus 3: 14,15

 • Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.
 • Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen, en hij is in de waarheid niet staande gebleven (Ezech.28:13-15); want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt (Gen.3:4), zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.
 • Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet./
 • Maar indien gij bittere nijd en twistgierig hebt in uw ( vleselijk) hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.
 • Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

Niet een ieder die zegt in Jezus Christus te geloven, komt in het Koninkrijk van God. Zij steunen elkaar met de leugen, dat dat wel zo is.-Matt.7:21-23

Toen Jezus met het prediken begon, vroeg Hij aan Zijn discipelen, wie Hij was?

Matthéüs 16: 16,17,21-24

 • En Simon Petrus, antwoordde Hem: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
 • En Jezus, hem antwoordde: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, DIE in de hemelen is.-…
 • Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden door de ouderlingen, de overpriesters, en de schriftgeleerden, en gedood worden, en op de derde dag opgewekt worden uit de dood.
 • En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, met de woorden: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
 • Maar Jezus, Zich omkerende, heeft tot Petrus gezegd: Ga weg achter Mij, satan! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar die van de aarde zijn.
 • Toen heeft Jezus gezegd tot Zijn discipelen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volgt Mij.

Valse profeten roept geen enkel christen op, om gelijk te zijn als Christus, om Hem te volgen, en God te behagen, maar naar elkaar.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *