De 3 goden.

Drie goden zijn er, we hebben Eén God de Almachtige, de goede God, de God Die naast de goede God aanwezig is, is de God in plaats van God, ZIJN Zoon Jezus Christus. Dan hebben we de god van de wereld.

De goede Almachtige God, de Schepper van de hemelen en de aarde, roept aan ZIJN Zoon:

Jesaja 42:5-8

 • Alzo zegt God, de HEERE, DIE de hemelen geschapen, en deze uitgebreid heeft, DIE de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; DIE de volken, die daarop is, de adem geeft, en de geest degenen, die daarmee wandelen: IK, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en IK zal U bij Uw hand grijpen; en IK zal U behoeden, en IK zal U geven tot een Verbond voor volkeren, tot een Licht voor de heidenen.
 • Om te openen de blinde ogen, om de geketende uit te voeren uit hun gevangenis, en uit de gebondenheid, die in duisternis zitten.
 • IK ben de HEERE, dat is MIJN Naam; en MIJN eer zal IK geen ander geven, noch MIJN lof aan gesneden beelden.

Jezus Christus de Zoon van God:

Psalm 110:1,2/ Jesaja 9:5/ Johannes 1:1,2

 • De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan MIJN rechterhand, totdat IK Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 • De HEERE zal de Scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden van Uw vijanden./
 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijke raadgever, Sterke God, Vader van de eeuwigheid, Vredevorst; de grootheid deze heerschappij en vrede zal geen einde zijn…./
 • In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was ( een) God.
 • Dit was in het begin bij God -( Spreuken 8:22-35).

Johannes 17:17-21

 • Heilig ze in UW waarheid; UW woord is de waarheid.
 • Gelijkerwijs GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
 • En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor deze ( Zijn discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloven zal, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

Dit waren de twee Goden. Nu volgt de derde god, de slechte god:

Ezechiël 28:(13-19)14,15/ Efeze 6:12/2 Korinthe 4:3,4

 • Gij waart een gezalfde, overdekkende Cherub; en IK had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden van vurige stenen.
 • Gij waart volmaakt in uw wegen, van de dag aan, dat gij geschapen was, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is./
 • …( wij mensen) hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden-, tegen de machten-, tegen de geweldhebbers van de wereld der duisternis deze tijdsperiode, tegen de geestelijke boosheden in het luchtruim./
 • ( degenen die zich overgeven aan deze machten)…in welke de god deze tijdsperiode de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestraald de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.

Weest gewaarschuwd voor deze god, die zelfs Engelen achter zich aan kon trekken, van hun verzekerde staat van dienst, maar nu door jaloersheid afgevallen zijn van Gods eeuwige zaligheid. Weest dus waakzaam, laat uw kroon niet door deze god verliezen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *