Foute christenen.

Zoals weinige weten, dat er maar één Evangelie is, die van de Heilige Geest. Een Evangelie die naar het vlees is, is vals, want die naar het vlees wandelen, wandelen alsof iedereen gered kan worden door slechts in Jezus Christus te geloven ( Joh.3:16). Geloven alleen is niet genoeg, de wil van God navolgen is belangrijk, net zoals Jezus dat deed, de wil van de Vader navolgen – Johannes 5:30.

Wat zei Jezus tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden, die zichzelf als rechtvaardig beschouwden? Hij noemde hen: witgekalkte graven, van buiten deden zij zich mooi voor, maar van binnen waren zij dood en gruwelijk- Matthéüs 23:27.

Weest deze lui niet gelijk? Niemand is rechtvaardig, Niet één!

Romeinen 3:10-18

  • Gelijk geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
  • Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. ( Matt.19:17)
  • Hun keel is een geopend graf; met hun tong plegen zij bedrog; slangengif is onder hun lippen.
  • Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten (Ezechiël 3:18); vernieling en ellende is in hun wegen (Titus 1:16); en de weg van vrede hebben zij niet gekend ( Johannes 14:26,27).
  • Er is geen ontzag voor God in hun ogen.

Matthéüs 24:10-14

  • En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
  • En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
  • En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.
  • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
  • En dit Evangelie (Joh.3:5;Hand.2:38; Rom.8:1-4) van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volkeren; en dan zal het einde komen.

Wie de Heilige Geest had, met de tekenen van de gelovigen (Mark.16:16-18), die hun vuur uitgeblust hebben, vallen onder de antichrist. Alsook degenen die zeggen de Heilige Geest hebben, door alleen maar een goed gevoel, en niet de tekenen van een gelovige heeft, is antichrist. Ook degenen, die niet in de Geest wandelen, maar naar het vlees, is antichrist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *