Jezus Christus geloven.

Johannes 3:13-17

– Niemand is opgevaren in de hemelen, dan Die uit de hemelen nedergekomen is, namelijk de Zoon van mensen, Die in de hemelen is.

– En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft ( Numeri 21:9), alzo moet de Zoon verhoogd worden; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt.

– Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN engelenZoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgt.

– Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

[ Geloven, dat is vertrouwen hebben in hetgeen de waarheid is. Geloof hebben in Jezus Christus, is niet alleen in Hem geloven, maar ook 100% doen wat Hij gezegd heeft]

Mattheüs 28:18-20

– En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen ( en ons): Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.

– Gaat dan heen, onderwijs al de natiën, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen ONDERHOUDEN ALLES, wat Ik u GEBODEN heb.

– En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *