Het licht en de duisternis.

1 Korinthe 2:14

De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk ( bekeken )  moet worden.

Genesis 1:1-4

 • In het begin schiep God de hemelen en de aarde.
 • De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde over de wateren.
 • En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.
 • En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

Licht en duisternis, goed of kwaad, gehoorzaam of ongehoorzaam, rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, het heeft twee kanten, er is geen tussenweg.

In Matthéüs wordt er scheiding gemaakt tussen gehoorzame christenen en ongehoorzame christenen. Tussen gelovigen en ongelovigen.

Het geloof van Abraham was dat hij God geloofde, hij was ervan overtuigd van Gods beloften.

Romeinen 4:20-22

 • En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, HIJ ook machtig was te doen.
 • Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.

Abraham had geloof, wat tot rechtvaardigheid gerekend werd door God. Ongeloof is dus onrechtvaardigheid.

Waarom zijn er christenen, die geen geloof stellen in Gods kracht van genezing, en gaan liever naar een arts? Vanwege hun ongeloof!

Jesaja 59:1-4

 • Ziet, de hand van de HEERE is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen [ genezen]; en ZIJN oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
 • Maar om uw ongerechtigheid [ ongeloof] maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden [ gevolg van ongeloof] verbergen het aangezicht van u, dat HIJ niet hoort.
 • Want uw handen zijn met bloed bevlekt ( Ezech.3:18-21); en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong spreekt onrecht.
 • Er is [ bij deze] niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het recht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen ( 2 Tim.4:3,4); met moeite zijn zij zwanger, en zij baren de ongerechtigheid.

 

Verlaat valse leerstellingen.

Dit is een waarschuwing, dat God geen ander Evangelie accepteert dan het Evangelie die Jezus Christus en Zijn Apostelen in Gods Woord uiteengelegd hebben. Niets is weggehaald, niets kan veranderd worden. Wie dat wel doet, zal de plagen ontvangen op de dag van de HEERE.

2 Timothéüs 4: 3,4

 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar ( door de gezonde leer) lichtgeraakt zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen denkbeelden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich begeven tot leugens.

Waarom?

1 Timothéüs 6:10/ Hebreeën 13:5

 • De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad…/
 • Uw wandel zij zonder geldgierigheid;-…

1 Johannes 3:17

 • Zo wie nu het goed uit de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in deze persoon?

Lukas 6:34-36

 • En indien gij leent degenen, van welke gij hoopt, het terug te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de goddelozen lenen de goddelozen, opdat zij het terug hopen te ontvangen.
 • Maar hebt, uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets terug te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn; want HIJ is goedertieren over de ondankbare en boze mensen.
 • Weest dan barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

Al deze dingen, hebben degenen die een andere leer zijn nagevolgd, aan het navolgen. De geldgierigheid!

Degenen die een andere leer zijn nagelopen, zijn geestelijk dood. Omdat zij het Woord van God verdraaid hebben, zij hebben zich gehersenspoeld door valse leerstellingen, God zal geen barmhartigheid tonen aan deze soort van christenen. God is liefde, maar alleen voor degenen die HEM gehoorzamen, door het ware Evangelie, die door Jezus Christus voorzegd is.

Johannes 17: 19-21

 • En Ik heilig Mijzelf ( zegt Jezus) voor hen ( Zijn discipelen), opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook  voor degenen ( gelovigen in Christus), die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloofd, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

 

 

De dag van de HEERE God nadert.

Vele malen wordt er gewaarschuwd in de bijbel, in zowel het Hebreeuwse oude testament, als in de het Nieuwe testament van het Evangelie, dat er een dag komt, dat God een einde maakt aan menselijke heerschappij. Wie geen beroep doet op Gods voornemen, om behouden te worden van ZIJN toorn, zal vernietigd worden.

Jesaja 2:10-12/ Jesaja 13:6-10

 • Ga tussen de rotsen, en verberg u in het stof, vanwege de schrik van de HEERE, en om de heerlijkheid ZIJNER majesteit.
 • De hoge ogen van mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid van de wereldse mannen zal neergebogen worden; en de HEERE zal alleen in die dag verheven zijn.
 • Want de dag van de HEERE van de hemelmenigte zal zijn tegen alle hovaardige en hoogmoedige, en tegen alle verhevene, opdat deze vernederd worden;-/
 • Huilt gij lieden, want de dag van de HEERE is nabij; deze dag komt als een verwoesting van de Almachtige.
 • Daarom zullen alle handen slap worden, en al de harten van mensen zullen versmelten; en zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen in vuur staande aangezichten zijn (Maleachi 4:1).
 • Ziet, de dag van de HEERE komt, gruwelijk, met verbolgenheid en verhitte toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en de zondaars daaruit te verdelgen; want ( op die tijd) de sterren van de hemelen en de sterrenstelsels zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Ezechiël 30:2,3/ Amos 5:18

 • Mensenkind! profeteer, en zeg: Zo zegt de HEERE YHWH: Huilt: Ach die dag!
 • Want de dag is nabij, ja, de dag van de HEERE is nabij, een dag van dikke wolken, het zal de tijd van de heidenen zijn.

[ Velen weten dat deze dag nadert, en velen begeren die dag uiteindelijk ook. Maar is dat verstandig? Is het niet beter met Gods dingen bezig te zijn?]

 • Wee degenen, die de dag van de HEERE begeren! Waartoe toch zal u lieden de dag van de HEERE zijn? Het zal duisternis wezen en geen licht.

Psalm 68:2-4/ 2 Petrus 3:10,11

 • God zal opstaan, ZIJN vijanden zullen verstrooid worden, en ZIJN haters zullen van voor ZIJN aangezicht vlieden.
 • GIJ zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van voor ZIJN aangezicht.
 • Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn./
 • De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
 • Terwijl dan deze dingen alles vergaan, HOEDANIG BEHOORT GIJ DAN TE ZIJN IN HEILIGE WANDEL EN GODZALIGHEID!

1 Thessalonicenzen 5:14-23

 • En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen.
 • Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt; maar jaagt ten alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
 • Verblijdt u te alle tijd.
 • Bidt zonder ophouden.
 • Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
 • Blust de Heilige Geest niet uit.
 • Veracht de profetieën niet.
 • Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
 • Onthoudt u van alle schijn van het boze.
 • En de God van vrede ZELF heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam die onberispelijk bewaard wordt in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.

 

 

Oprecht zijn, voor het aangezicht Gods.

2 Samuël 22:26,27/ Psalm 15:1-5

 • Bij de goedertierene houdt GIJ U goedertieren; bij de oprechten houdt GIJ U oprecht.
 • Bij de reine houdt GIJ U rein; maar bij de verkeerde houdt GIJ U verdraaid./
 • HEERE, wie zal verkeren in UW tent? Wie zal wonen op de berg van UWE heiligheid?
 • Wie oprecht wandelt, en in wie gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; wie met zijn tong geen achterklap doet, zijn metgezel geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; in wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die de HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Filippenzen 1:9-11

 • En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God.

 

Waarschuw mensen voor Gods komende toorn.

Als christen, hebben wij allemaal ( mits wij de Heilige Geest in ons hebben), de oproep gekregen van onze Heere Jezus Christus, om te prediken. Prediken om mensen het Koninkrijk van God binnen te gaan. Want wie niet luistert of ongehoorzaam is, komt in aanmerking van Gods toorn.

Er wordt beschreven in het Woord, dat er een eigenwijze man was, die de opdracht kreeg om te prediken, tegen de afvallige stad Ninevé. Maar in plaats van te gehoorzamen, deed hij wat in zijn ogen beter was.

Jona 1:1-3

 • En het woord van de HEERE geschiedde tot Jona, de zoon van Amitthai, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar; want hun boosheid is opgeklommen voor MIJN aangezicht.
 • Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, die op weg was naar Tarsis, en hij begaf zich bij de vracht, en ging naar beneden in het schipruim, om met de bemanning te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.

Is het de bedoeling, als God ons iets vraagt, wij het kunnen negeren? Zijn wij niet gekocht door HEM, door het offer van Jezus Christus?

Jesaja 55:11 verteld ons dat wat God zegt, gaat gebeuren.

 • Alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ terugkomen; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zenden zal.

Na een beproeving en tegenslag, bedacht Jona zich uiteindelijk. -(Jona 1:4-17;2:1-9)

Jona 3:1-5

 • En het Woord van de HEERE geschiedde weer tot Jona, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé; en predik tegen haar de prediking, die IK tot u spreek.
 • Toen maakte Jona zich op, en ging naar Ninevé, zoals het Woord van de HEERE gezegd had. Ninevé was een grote stad Gods, van drie dagreizen breed.
 • En Jona begon in de stad te gaan, gaande een dagreis; en hij predikte, en zei: Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.
 • En de mensen van Ninevé geloofden God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedde zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.

Nu, na de oproep van Jezus aan Zijn volgelingen, om te prediken, is het de bedoeling, om te prediken. Helaas zijn er maar weinige die deze oproep van Jezus in acht nemen. Zullen die anderen, die Johannes 3:16 in acht nemen, en niet gaan prediken, wel behouden worden? Denken zij dat als God liefde is, HIJ hen wel zal sparen?

Een goede boom, brengt zijn goede vruchten voort, een kwade boom brengt geen goede vruchten voort, omdat de kwade boom niets doet aan de oproep om te prediken, en Gods wil te volvoeren.

God stelt het volgende in petto:

Ezechiël 3:18

 • Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, MAAR ZIJN BLOED ZAL IK VAN U EISEN.

Wat nog opmerkelijker is, is wat vers 19 zegt?

 • Doch wanneer gij de goddeloze waarschuwt, en hij van zijn goddeloosheid en zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar GIJ HEBT UW ZIEL BEVRIJD.

Dus raadzaam is, als u belooft hebt aan God, om ZIJN kind te zijn, ZIJN wil te doen.

God is liefde. Maar als u God ongehoorzaam bent, zal ZIJN liefde voor u geen liefde meer zijn, maar enkel toorn, en buiten geworpen worden in de duisternis, buiten Gods heerlijkheid.

 

 

De liefde van Christus navolgen.

Wie de liefde van God, door Jezus Christus vertegenwoordigd, hebben geen vrees om de echte waarheid aan de dag te leggen.

2 Timóthéüs 1:7-10

 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht, en de liefde, en de nederigheid.
 • Schaam u dan niet de getuigenis onze Heere ….; maar lijd verdrukking met het Evangelie, naar de kracht van God; DIE ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar ZIJN eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden van de eeuwigheid; doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;-

De juiste christen verteld de juiste waarheid. Een foute christen verteld de verkeerde waarheid.

1 Timóthéüs 6:3-5/ 1 Korinthe 2:14,15

 • Indien iemand een andere leer leert, en die niet overeenkomt met de gezonde leer van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die tot de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lastering van het Woord, kwade bedenkingen.
 • Verkeerde meningen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van deze soort./
 • Maar de natuurlijke (christelijke)mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hen dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan, noch begrijpen, omdat het geestelijk begrepen wordt.
 • Maar de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand begrepen.

De liefde van Christus dringt ons, om het Evangelie te prediken. Niet dat wij het doen, maar de Heilige Geest dwingt ons.

Filippenzen 2: 13

Want het is God, DIE in u werkt beide het willen en het werken, naar ZIJN welbehagen.

 

Wie zegt in God te geloven, gelooft God.

Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God, kwam op aarde om Gods werk te volbrengen.

Een voorbeeld van een gebeurtenis in de tijd dat Jezus als mens op aarde was, om Gods werk te doen als voorbeeld van geloof, was de vrouw die al twaalf jaar een probleem had.

Markus 5:25-34

 • En een zekere vrouw, die twaalf jaar aan een bloedvloeiing leed, en veel geleden had van de vele medicijnmeesters, en al haar geld daaraan besteed, en geen baat gevonden had, maar veelmeer dat het erger werd; deze van Jezus horende, kwam onder de grote menigte van achter bij Hem, en raakte Zijn kleed aan; want zij dacht in zichzelf: Indien ik alleen maar Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.
 • En terstond is haar bloedvloeiing komen stil te staan, en zij voelde aan haar lichaam, dat de kwaal genezen was.
 • En op dat moment, bemerkte Jezus, dat er kracht van Hem was uitgegaan, en Hij keerde Zich om, en zei: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?
 • En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de menigte U verdringt, en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?
 • En Jezus rondom ziende, om wie Hem aanraakte.
 • En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied is, kwam en viel voor Hem aan Zijn voeten, en zei Hem al de waarheid.
 • En Jezus zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en weest genezen van uw kwaal.

Wie God geloofd, heeft geen dokter nog. Zoals deze vrouw, die menselijke artsen raadpleegden, maar dat het alleen maar erger werd.

Wie zegt God te geloven, en toch naar een arts gaat, heeft God verloochend, omdat deze “gelovige”, niet gelooft, dat Jezus Christus gekomen is, om mensen van hun ziekten te genezen.

Deze vrouw, geloofde, alleen maar om tot Jezus te komen, en Zijn kleed aan te raken, om te genezen.

Een hoofdman over honderd soldaten van het Romeinse leger, hoefde alleen maar een woord te krijgen van Jezus, om een genezing voor een soldaat.- Matthëüs 8:5-13

Jezus deed het werk van Zijn Vader. Wie werkelijk geloofd, behoren tot Zijn schapen. Wie denken dat artsen door God in de wereld geroepen zijn, zijn de bokken. En wee degenen, die tot de bokken gerekend worden ( Matt.25:33,41-45).

Degenen die denken te geloven in God, twijfelen altijd, of God hen wel wilt helpen. Deze soort, zijn degenen die ongestadig/ onzeker zijn in al hun wegen ( Jakobus 1:5-8).

 

De storm.

Er heerst een kalmte op de zee, de zon schijnt heerlijk. Het water van de zee brengt rust met zich mee, dat je bijna in slaap doet sukkelen. Totdat er vanuit het noordwesten een harde wind opkomt, met donkere wolken. De zee raakt haar kalmte kwijt, en veranderd in woeste golven. Alles wat de wind tegenkomt, komt in gevaar, die de golven doet razen.

Zo is het ook voor een mens die wandelt in de Geest. Er heerst kalmte, maar door de aanvallen van het demonische rijk, komen er struikelblokken, die men moet trotseren. Een zeer belangrijke fundament, voor degenen die Gods wil doen, is niemand anders dan Jezus Christus, de Rots.

Matthéüs 7:24-27

 • Een ieder dan, die Mijn woorden hoort en deze ook daadwerkelijk doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de stormen hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het is op de steenrots gegrond.
 • En een ieder, die Mijn woorden hoort, en deze niet in acht neemt en ze niet doen, die zal Ik vergelijken met een dwaze man, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de stormen hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is gevallen, en zijn val is groot.

Hoe belangrijk is het op God te vertrouwen? Dat is wat Jezus ons leert.

Spreuken 3:5/ Spreuken 8:32-35

 • Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart, en steun niet op uw eigen inzicht./
 • Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want gezegend zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
 • Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.
 • Gezegend is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE God.

 

Zal Jezus nog geloof vinden, bij Zijn wederkomst?

In Lukas 18:8 staat iets opmerkelijks? Zal Jezus gelijk hebben? Zijn mensen die zeggen God te geloven door Jezus Christus, met hun lippen God aan het aanbidden, en niet zoals God dat wilt, die een ware gelovige doet identificeren?

 • …Doch de Zoon van mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde?

We zitten in de laatste dagen, tegen het einde van het samenstel van dingen. We zien om ons heen hoe de hoererij, geweld en bedrog zijn hoogtij viert, dat de liefde van het hart aan het verkillen is.

Matthéüs 24:11-13

 • En vele valse profeten [ nu in Nederland al 7000 kerken] zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
 • En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.
 • Maar wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden.

Waarom zullen er velen verleid worden? Omdat hen de echte waarheid niet verteld wordt. Wie de echte waarheid volgen, kunnen bestand blijven tegen het kwade wereldtrend. Zij wandelen in Gods Geest, zij volharden tot het einde.

Johannes 4:23/ 2 Korinthe 3:17

 • Maar het uur komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid;…
 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEEREN is, aldaar is vrijheid.

Hoeveel kerken en Gemeenten zijn in de Geest aan het wandelen? Nu in deze tijdsperiode zijn dat er maar weinig.

Het is zo belangrijk om Deze Geest in ons te hebben ( met de tekenen van de gelovigen- Markus 16:17,18), dat Jezus zulke aanbidders met verheuging zal verwachten bij Zijn wederkomst. Daarom zijn deze volgende verzen van Paulus aan de Romeinen van essentieel belang, om als uitverkorenen bij Jezus wederkomst te zijn.

Romeinen 13:12-14

 • De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de wapenen van het licht.
 • Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in ontuchtigheid in slaapkamers, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

 

 

 

Doe ijdelheid weg, indien u met God wandelt.

Het oude Israël, is een voorbeeld van degenen die God in hun leven denken te hebben, maar met ijdele dingen bezig zijn in de wereld. Onder de mom van: we mogen toch genieten? Ze zijn in feite te druk met hun aardse leven, i.p.v. hun toekomstige leven in de hemelen.

Psalm 62:9-11/ Prediker 1:2-4,9-11

 • Vertrouwt op God te aller tijd, o gij volk! Stort uw hart uit voor ZIJN aangezicht; HIJ is ons een Toevlucht.
 • Immers zijn de onrechtvaardige lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugenaars; in de weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid.
 • Vertrouwt niet op onderdrukking, ook niet op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, en zet er uw hart niet op./
 • IJdelheid van de ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid van de ijdelheden, het is ijdelheid.
 • Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij gearbeid heeft onder de zon?
 • Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in eeuwigheid.-
 • Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
 • Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest  in de eeuwen, die vóór ons geweest zijn.
 • Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die erna wezen zullen.

Al wat in de wereld is, is ijdel. Het gaat voorbij, en wanneer men nog leeft, slechts een herinnering. Sterft men, dan is het niets meer.

Jezus is gekomen om deze ijdelheid teniet te doen. Men kan beter zijn leven vullen met eeuwige dingen dan met wereldse dingen, wereldse dingen, met tijdelijk genot.

Matthéüs 12:35-37/ 1 Korinthe 3:16-20

 • De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat van zijn hart.
 • Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van deze ijdelheid rekenschap zullen moeten geven in de dag van het oordeel.
 • Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden./
 • Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest van God in u woont? ( indien het waar is dat Gods Geest in u is?)
 • Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden; want de tempel van God is heilig, welke gij zijt.
 • Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt, dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mogen worden.
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God;….
 • En wederom: De HEERE kent de overleggingen van de wijzen, dat zij ijdel zijn.

Jezus Christus dankte Zijn Vader, dat het Evangelie voor de wijzen en verstandigen van deze wereld ( degenen die een verstandige wijsheid tentoonspreid gelijk de wereld) verborgen is, en heeft het Evangelie aan de kinderen ( mensen die in nederigheid) geopenbaard.-Matt.11:25

Jakobus 1:26/2:20/ Kolossenzen 3:1-3

 • Indien iemand onder u denkt, dat hij godsdienstig is, en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel./
 • Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?/
 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ( Rom.6:4), zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven (van uw oude leven), en uw leven is met Christus verborgen in God.