De liefde van God geopenbaard.

Romeinen 8:38,39

– Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch afvallige engelen, noch overheden, noch machten der duisternis, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

Johannes 5:39-44

– Onderzoekt de Geschriften; want gij meent in deze het eeuwige leven te verkrijgen; en die zijn het, die van Mij getuigen.

– En gij wilt tot Mij niet komen ( ook al gelooft gij in Mij), opdat gij het leven moogt ontvangen.

– Ik neem geen eer van mensen aan; maar Ik ken uw soort, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt.

– Ik ben gekomen in de Autoriteit van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een andere komt in zijn eigen naam, die neemt gij wel aan.

– Hoe kunt gij geloven, gij, die de eer van elkander aanneemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

1 Johannes 2:4,5/3:1

– Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet; maar wie Zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn./

– Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genaamd zou worden ( Rom. 8:14-16). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Handelingen 2:38 geeft ons de kans om het eeuwige leven te verkrijgen. Het ontvangen van de Heilige Geest met de tekenen van de gelovigen is van essentieel belang. Dit is hét Evangelie!

Romeinen 6 vers 4 geeft aan dat wij een nieuwe schepsel zijn geworden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *