In Jezus Christus zijn.

Om in Jezus Christus te zijn, is in Zijn wandel te wandelen. Niet dat Jezus in ons hart is, maar dat wij in Jezus Zelf zijn.

Johannes 17:19-21 Jezus spreekt dit:

  • En Ik heilige Mijzelf voor hen ( Zijn discipelen), opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen (christenen), die door hun woord ( van het Evangelie) in Mij geloven zullen.
  • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn, opdat de wereld zal geloven, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Filippenzen 2:1-5

  • Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in de liefde, indien er enige gemeenschap is van de Geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontferming is; zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.
  • Doet geen ding door tweedracht of ijdele eer, maar door ootmoedigheid acht de een voor de ander uitnemender dan uzelf.
  • Een ieder zie niet alleen op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de ander is.
  • Want het gevoel zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;-

Galaten 3: 26-28

  • Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
  • Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
  • Daarin is noch Jood noch heiden; daarin is noch slaaf of vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *