God de heerlijkheid geven door ZIJN wil te doen.

Markus 12:29,30

En Jezus antwoordde: Het eerste gebod van al de geboden is: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een Enige HEERE.

En gij zult de HEERE, uw God liefhebben uit geheel ( 100%) uw hart, en uit geheel uw ziel ( levenskracht), en uit geheel uw verstand ( Spreuken 3:5-7), en uit geheel uw kracht ( 1 Korinthe 9:27). Dit is het eerste gebod.

Wie denkt Gods wil te doen, en HEM te aanbidden in het vlees, heeft het helemaal mis. Gods wil is, om HEM te aanbidden in de Geest, Die men behoort te bezitten, met de gave van de Geest. ( zie voor details op de pagina’s rechtsboven).

2 Korinthe 10:3-7

  • Want wandelen in het vlees, voeren wij het gevecht niet naar het vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping van de sterken; terwijl wij de overleggingen neerwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; en gereed hebben, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn.
  • Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand op zichzelf vertrouwd, dat hij van Christus is, die denkt dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn.

Romeinen 8:12-14

  • Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars om niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
  • Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het vleselijk lichaam doodt, zo zult gij leven.
  • Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn de ware kinderen van God.

Hoe komt men tot God? Door Jezus Christus! Maar dan wel met Gods Heilige Geest.- Joh.3:5; Hand.2:38; Rom.6:4.

 

Matthéüs 11:27-30

  • Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren.
  • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn; en Ik zal u rust geven [ niet alleen op zondag].
  • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen [ 52 weken per jaar, enz.].
  • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *