Omgang met ongelovigen.

Omgang met ongelovigen, is niet wat God bedoeld, om ZIJN wil te doen. Jezus deed dat ook niet, Hij schonk genezing en wijsheid in de kracht van Zijn Vader.

1 Korinthe 6:4-9

 • Zo gij dan rechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente het minst geacht zijn.
 • Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
 • Maar de ene broeder gaat met de andere broeder in rechtzaken, en dat voor de ongelovigen.
 • Zo is er dan geheel gebrek onder u, dat gij met elkaar rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
 • Maar gij doet ongelijk, en doet schade, en dat aan broeders.
 • Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?

Galaten 5:13-17

 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; dient elkander door de liefde.
 • Want de gehele wet Gods wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste in de Heere liefhebben, gelijk u uzelf liefhebt.
 • Maar indien gij elkander bijt en opeet, ziet toe, dat gij door elkaar niet verteerd wordt.
 • En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerte van het vlees niet.
 • Want het vlees is tegen de Geest, en de Geest is tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, alzo dat gij niet doet wat het vlees wilt.

Johannes 3:11-15

 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gij neemt Onze getuigenis niet aan.
 • Indien Ik u de aardse dingen gezegd heb, en gij gelooft niet, hoe zult gij dan geloven, indien Ik u het hemelse zou vertellen?
 • En niemand is opgevaren in de hemelen, dan Hij Die uit de hemelen nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemelen was.(Spreuken 8:22-32).
 • En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft [ als genezing], alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden [ als genezing]; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet vernietigd wordt, maar het eeuwige leven ontvangen zal.
Wie God op de eerste plaats zet, door Jezus Christus, zet een arts op de tweede plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *