Een leugen blijft een leugen, de waarheid is de waarheid.

Mensen zonder Gods Geest, zijn makkelijke prooi van onreine engelen, duivels genaamd. Deze duivels kunnen mensen in een psychiatrische mentaliteit vangen, of te wel, bezeten krijgen. Vroeger toen Jezus op aarde het Evangelie van het Koninkrijk Gods predikte, genas Hij ook veel mensen die door de duivel bevangen waren, de zogenaamde bezetenen van de duivel.

Matthéüs 8:28-32

 • En wanneer Hij over de andere zijde was gekomen in de streek van Gergesénen, zijn Hem twee, van de duivel bezetenen, ontmoet, komende van tussen de graven, die zeer wreed waren, dat daar niemand bij die graven voorbij kon gaan.
 • En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zoon van God! wat hebben wij met U te maken? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd? ( Openb.20:10)
 • En ver daar van hen was een kudde van vele varkens, weidende.
 • En de duivelen vroegen Hem, zeggende: Indien Gij ons tóch gaat uitwerpen, laat ons dan toe, dat wij in die kudde varkens mogen ingaan.
 • En Hij zei tot hen: Gaat heen. En zij gingen, in de varkens; en ziet, de gehele kudde varkens werden dol, en stortte zich van de steilte in zee, en zij verdronken.

De duivels kennen dus Jezus, omdat Jezus ook in de hemelen was, toen deze onreine engelen nog rein waren in de hemelen. Jezus heeft macht over hen, en Zijn volgelingen kunnen deze macht ook ontvangen.

Helaas zijn er ook valse christenen, die door de verleiding van satan, denken machten over duivelen te hebben. Eigenlijk speelt de duivel mee met het valse spel, dat veel mensen door bepaalde personen, die zeggen christenen te zijn, duivelen uitwerpen, hun navolgen zullen.

Matthéüs 7:22,23/ 2 Timothéüs 3:1,2,5

 • Velen zullen op de oordeelsdag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openbaar aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!/
 • En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
 • Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf….-
 • hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van de Leer verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

De ware christenen, die de duivelen echt kunnen uitwerpen, doen dat door de kracht van de Heilige Geest, die een christen behoort te hebben. Deze christenen, volgen de tekenen van de gelovigen.

Markus 16:17/ Romeinen 8: 14

 • En degenen, die [ waarlijk] geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken (1 Kor.14:2,39)./
 • Want zovelen die door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

In 1 Johannes 4 vers 1 wordt met nadruk geciteerd, dat men niet iedere geest moet geloven. De ware Geestvervuld persoon, spreekt in de tongentaal, de taal van God, die niemand, ook geen duivel, kan verstaan. Dit is de herkenningspunt van de ware christen. Het is een opbouwingstaal die God door ZIJN Geest aan desbetreffende persoon in de Geest laat opbouwen. Ook zullen de meeste hen niet geloven of begrijpen, omdat deze zogenaamde christenen in het vlees wandelen, en niet in de Geest.- 1 Korinthe 2: 12-16

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *