De kracht van het Evangelie niet verloochenen.

Wat deed Jezus voordat Hij Zich liet kruisigen op aarde, vanaf het moment dat Hij gedoopt werd in de Jordaan, door Johannes de Doper? Hij was het Evangelie aan het prediken over Gods Koninkrijk, met de genezingen.

Markus 4:21-24,38-42

 • En wanneer Jezus opnieuw in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote gemeenschap bij Hem; en Hij was bij de zee.
 • En ziet, er kwam één van de overste van de synagogen, met name Jaïrus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten, en vroeg Hem ten zeerste, zeggende: Mijn dochtertje is op haar uiterste; ik vraag U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij wordt behouden, en zij zal leven.
 • En Hij ging met hem;-/
 • En kwam in het huis van de overste; en zag de beroering en degenen, die zeer treurde en huilden.
 • En ingegaan zijnde, zei Hij tot hen: Wat maakt gij een beroering, en wat huilt gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.
 • En zij lachte Hem uit; maar Hij, als Hij hen allen had weggestuurd, nam bij Zich de vader en moeder van het kind, en degenen die met Hem waren, en ging naar het kind waar het lag.
 • En Hij vatte de hand van het kind, en zei tot haar: Talítha kûmi! hetwelk is, zijnde overgezet: gij dochtertje ( Ik zeg u), sta op.
 • En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf jaar oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting.

Wat geweldig zeg! Dat Jezus door Zijn handen het kind deed opstaan uit de eerste dood. Zo hebben degenen, die Jezus aangenomen hebben, deze kracht ook, door de Heilige Geest van God.

Als iemand zegt, Jezus Christus te volgen, en volgt niet Zijn voetstappen, heeft in feite het geloof verloochend.

Markus 16: 17,18/ Matthéüs 28:19,20/ 1 Petrus 2:21

 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:……; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden./
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volken, deze dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden ALLES wat Ik u geboden heb.
 • En ziet, Ik ben met u allen al de dagen tot de voleindiging van deze wereld. Amen./
 • Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;-

In het geestelijk lichaam van Christus, de kerk, waar broeders en zusters elkaar dienen, zal er sprake zijn van ziekte. In dit geestelijk lichaam is er geen plaats voor een wereldse geneesheer, maar door handoplegging, zal God genezing geven, door ZIJN Geest, aangezien iedereen in het geestelijk lichaam geestvervuld is, kunnen deze elkaar de genezing geven zoals Jezus kan genezen.

Wie denkt God te aanbidden, en doet niet de voetstappen van Jezus Christus navolgen, heeft het geloof verloochend.

2 Timothéüs 1: 7-10

 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, en van liefde, en van genadigheid.
 • Schaam u dan niet het getuigenis van onze Heere, ….; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht van God; DIE ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar ZIJN eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden van de eeuwigheid; doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood teniet heeft gedaan, en het leven en het onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;-

Zien wij de gave van de Geest nog bij mensen die geloven? Bijna niet meer! Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen God met hun schijnheilige werken, ze zijn gruwelijk en het Evangelie ongehoorzaam, ze zijn totaal ongeschikt. -Titus 1:16/ Matthéüs 7:22,23.

2 Timothéüs 3: 5/ Romeinen 12:9

-; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van het Evangelie verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

De liefde zij oprecht. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *