Witte klederen.

We weten dat Jezus Christus de Bruidegom is, en Zijn trouwe volgelingen Zijn Bruid, het hemelse ( geestelijke) Jeruzalem zijn (Openb.21:1-7). Deze trouwe volgelingen zijn bekleed met het bruiloftskleed, het witte kleed.

De opdracht wat in Markus 16:15 staat, daar gaat de volgende gelijkenis over:

Matthéüs 22: 9-13

 • ..gaat op de uitgangen van straten, en zoveel gij zult vinden, roept hen tot de bruiloft.
 • En de dienstknechten, uitgaande op de straten en wegen, vergaderde allen, die zij vonden, beide kwade en goede mensen; en de bruiloft werd gevuld met aanzittende gasten.
 • En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed met een bruiloftskleed; en zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier gekomen, met geen bruiloftskleed aan? En de mens verstomde.
 • Toen zei de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn groot verdriet en teleurstelling ( omdat deze buiten de heerlijkheid van God gesteld is).

Omdat er velen geroepen zijn, betekent niet dat er velen behouden worden? Het is van essentieel belang, dat wij het witte kleed behoren te dragen, de Heilige Geest en het bewandelen in geestelijkheid.

2 Thessalonicenzen 3: 1-6

 • Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord van de HEERE God zijn loop heeft, en verheerlijkt wordt, gelijk ook bij u; en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet voor allen.
 • Maar de HEERE is getrouw, DIE u versterker en bewaren zal van het boze geslacht.
 • En wij vertrouwen van u in de HEERE, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.
 • Doch de HEERE richt uw hart tot ZIJN liefde, en tot de lijdzaamheid van Christus.
 • En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iedere broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die gij van ons ontvangen heeft.

Blijft in het Evangelie, die de apostelen van Christus hebben opgeschreven. Want wie een ander Evangelie verkondigd, die komt niet van God, maar van het boze.-Galaten 1:8,9

De inzettingen waar het mee begint, is de belofte van God:

Het witte kleed die trouwe volgelingen dragen, is vurig zijn in de Geest van God. Wee degenen die het niet zo nauw nemen? Het is beter koud zijn, dan ga je de tweede dood in, of je bent vurig heet in de Geest aan het wandelen, dan ga je het eeuwige leven meemaken. Maar, als je lauw bent?

Openbaring 3: 15-18

 • Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
 • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
 • Ik raad u daarom aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd zijnde uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen moogt aandoen, en dat uwe naaktheid niet schandelijk openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Voor degenen, die trouw en oprecht zijn aan de HEERE God en aan ZIJN Zoon Jezus Christus, door hun wandel in de Heilige Geest, met de tekenen die daarop volgen, …..

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *