Volg niet een ander Evangelie na.

1 Timothéüs 6:3-5/ Galaten 1:8

  • Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
  • Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van deze./
  • Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

 

Romeinen 16:17,18/ 2 Timothéüs 3:1-5

  • En ik vermaan u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de ( gezonde) leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van zulke werkers.
  • Want deze werkers dienen onze Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen./
  • En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
  • Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig….., onheilig.-…,
  • …, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God; hebbende een gedaante van godzaligheid ( witgekalkte graven), maar de kracht ( van het Evangelie)…verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Terecht kan er gezegd worden, van deze half-gebakken eieren, dat zij niets doen voor God, maar voor hunzelf. Zij lasteren daarom het Woord van God, om niet geheel de leer van Christus na te volgen.

Het is niet Gods bedoeling dat een Gemeente vermengt is met geestvervulde en degene die in het vlees wandelen. Wat krijg je dan? Wat bedoeld Jezus met een weinig zuurdesem kan het gehele deeg oprijzen? We moeten een ongezuurd nieuw deeg zijn! Het oude leven vóór onze bekering, moet er niet meer zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *