Blijft weg ver van Gods toorn.

Romeinen 6: 13,14,16

 • Stelt uw leden niet met de zonde tot wapens van ongerechtigheid; maar stelt uzelf voor God, als uit de dood levend geworden zijnde, en stelt uw leden tot gerechtigheid aan God.
 • Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.-
 • Weet gij niet, dat aan wie gij stelt tot dienstknechten van gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt aan wie gij gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf aan gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

JAHWEH God, de God van alles en iedereen bepaalt hoe te leven. Maar indien mensen ongehoorzaam zijn, aan ZIJN wil, dan wekt dat HEM tot toorn.

Deuteronomium 32:18-20,22-25

 • De ROTSSTEEN, DIE u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt God in de vergetelheid gesteld, DIE u gebaard heeft.
 • Wanneer JAHWEH het zag, zo versmaadde HIJ hen, uit toornigheid tegen ZIJN zonen en dochters.
 • En HIJ zei: IK zal MIJN aangezicht voor hen verbergen; IK zal zien, hoe hun einde zal wezen; want zij zijn een totaal verkeerd geslacht ( Hand.2:40), kinderen, in wie geen trouw is.-
 • Want een vuur is aangestoken in MIJN toorn, en zal het land met zijn inkomsten verteren, en de aarde in vlam zetten (2 Petr.3:10) .
 • IK zal het kwaad over hen hopen; MIJN pijlen zal IK op hen neerschieten (Hand.2:19).
 • Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten door de steenpuist en een bitter verderf ( Maleach.4:1); en IK zal de tanden van beesten onder hen schikken, met vurige gif van slangen uit het stof.
 • Van buiten zal het zwaard beroven, en uit de binnenkamers de verschrikking; ook de jongeling, ook de dochter, het zuigende kind met de oude man.

Hoe belangrijk is het om ZIJN wil te doen. Want wie ZIJN wil doet, vertrouwt op HEM, en zal geen schade lijden.- Psalm 91:1-10

1 Johannes 1:6,7/ 1 Johannes 3:10,11

 • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met HEM hebben, en wij wandelen in duisternis, zo liegen zij, en doen de waarheid niet.
 • Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk HIJ in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander ( in de Geest), en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde./
 • Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen van de duivel openbaar. Een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en ook wie zijn broeder niet liefheeft.
 • Want dit is de verkondiging, die gij van het begin af aan gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *