Openbaring van God de Almachtige.

Jesaja 40:3,4

 • Een stem van een roepende in de woestenij: Bereidt de weg van de HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God!
 • Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvels zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht worden, en wat hobbelig is, dat zal tot vlak gemaakt worden.

Matthéüs 16:13-17

 • Als Jezus nu gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoons van mensen, ben?
 • En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en anderen: Jeremía of een van de profeten.
 • Hij zei tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
 • En Simon Petrus, antwoordende, zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
 • En Jezus, antwoordende, zei tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Lukas 5:31,32/ Matthéüs 5:17

 • En Jezus, antwoordende, zei tot hen: Wie gezond zijn, hebben de Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
 • Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering./
 • Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om deze te ontbinden, maar te vervullen.

Johannes 14:15-17,26

 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem ( Markus 16:17,18); want Hij blijft bij u lieden, en zal in u zijn ( Handelingen 2:38).-
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam (Autoriteit), Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *