Doe ijdelheid weg, indien u met God wandelt.

Het oude Israël, is een voorbeeld van degenen die God in hun leven denken te hebben, maar met ijdele dingen bezig zijn in de wereld. Onder de mom van: we mogen toch genieten? Ze zijn in feite te druk met hun aardse leven, i.p.v. hun toekomstige leven in de hemelen.

Psalm 62:9-11/ Prediker 1:2-4,9-11

 • Vertrouwt op God te aller tijd, o gij volk! Stort uw hart uit voor ZIJN aangezicht; HIJ is ons een Toevlucht.
 • Immers zijn de onrechtvaardige lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugenaars; in de weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid.
 • Vertrouwt niet op onderdrukking, ook niet op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, en zet er uw hart niet op./
 • IJdelheid van de ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid van de ijdelheden, het is ijdelheid.
 • Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij gearbeid heeft onder de zon?
 • Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in eeuwigheid.-
 • Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
 • Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest  in de eeuwen, die vóór ons geweest zijn.
 • Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die erna wezen zullen.

Al wat in de wereld is, is ijdel. Het gaat voorbij, en wanneer men nog leeft, slechts een herinnering. Sterft men, dan is het niets meer.

Jezus is gekomen om deze ijdelheid teniet te doen. Men kan beter zijn leven vullen met eeuwige dingen dan met wereldse dingen, wereldse dingen, met tijdelijk genot.

Matthéüs 12:35-37/ 1 Korinthe 3:16-20

 • De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat van zijn hart.
 • Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van deze ijdelheid rekenschap zullen moeten geven in de dag van het oordeel.
 • Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden./
 • Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest van God in u woont? ( indien het waar is dat Gods Geest in u is?)
 • Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden; want de tempel van God is heilig, welke gij zijt.
 • Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt, dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mogen worden.
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God;….
 • En wederom: De HEERE kent de overleggingen van de wijzen, dat zij ijdel zijn.

Jezus Christus dankte Zijn Vader, dat het Evangelie voor de wijzen en verstandigen van deze wereld ( degenen die een verstandige wijsheid tentoonspreid gelijk de wereld) verborgen is, en heeft het Evangelie aan de kinderen ( mensen die in nederigheid) geopenbaard.-Matt.11:25

Jakobus 1:26/2:20/ Kolossenzen 3:1-3

 • Indien iemand onder u denkt, dat hij godsdienstig is, en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel./
 • Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?/
 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ( Rom.6:4), zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven (van uw oude leven), en uw leven is met Christus verborgen in God.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *