De dag van de HEERE God nadert.

Vele malen wordt er gewaarschuwd in de bijbel, in zowel het Hebreeuwse oude testament, als in de het Nieuwe testament van het Evangelie, dat er een dag komt, dat God een einde maakt aan menselijke heerschappij. Wie geen beroep doet op Gods voornemen, om behouden te worden van ZIJN toorn, zal vernietigd worden.

Jesaja 2:10-12/ Jesaja 13:6-10

 • Ga tussen de rotsen, en verberg u in het stof, vanwege de schrik van de HEERE, en om de heerlijkheid ZIJNER majesteit.
 • De hoge ogen van mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid van de wereldse mannen zal neergebogen worden; en de HEERE zal alleen in die dag verheven zijn.
 • Want de dag van de HEERE van de hemelmenigte zal zijn tegen alle hovaardige en hoogmoedige, en tegen alle verhevene, opdat deze vernederd worden;-/
 • Huilt gij lieden, want de dag van de HEERE is nabij; deze dag komt als een verwoesting van de Almachtige.
 • Daarom zullen alle handen slap worden, en al de harten van mensen zullen versmelten; en zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen in vuur staande aangezichten zijn (Maleachi 4:1).
 • Ziet, de dag van de HEERE komt, gruwelijk, met verbolgenheid en verhitte toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en de zondaars daaruit te verdelgen; want ( op die tijd) de sterren van de hemelen en de sterrenstelsels zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Ezechiël 30:2,3/ Amos 5:18

 • Mensenkind! profeteer, en zeg: Zo zegt de HEERE YHWH: Huilt: Ach die dag!
 • Want de dag is nabij, ja, de dag van de HEERE is nabij, een dag van dikke wolken, het zal de tijd van de heidenen zijn.

[ Velen weten dat deze dag nadert, en velen begeren die dag uiteindelijk ook. Maar is dat verstandig? Is het niet beter met Gods dingen bezig te zijn?]

 • Wee degenen, die de dag van de HEERE begeren! Waartoe toch zal u lieden de dag van de HEERE zijn? Het zal duisternis wezen en geen licht.

Psalm 68:2-4/ 2 Petrus 3:10,11

 • God zal opstaan, ZIJN vijanden zullen verstrooid worden, en ZIJN haters zullen van voor ZIJN aangezicht vlieden.
 • GIJ zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van voor ZIJN aangezicht.
 • Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn./
 • De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
 • Terwijl dan deze dingen alles vergaan, HOEDANIG BEHOORT GIJ DAN TE ZIJN IN HEILIGE WANDEL EN GODZALIGHEID!

1 Thessalonicenzen 5:14-23

 • En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen.
 • Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt; maar jaagt ten alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
 • Verblijdt u te alle tijd.
 • Bidt zonder ophouden.
 • Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
 • Blust de Heilige Geest niet uit.
 • Veracht de profetieën niet.
 • Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
 • Onthoudt u van alle schijn van het boze.
 • En de God van vrede ZELF heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam die onberispelijk bewaard wordt in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *