Het licht en de duisternis.

1 Korinthe 2:14

De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk ( bekeken )  moet worden.

Genesis 1:1-4

  • In het begin schiep God de hemelen en de aarde.
  • De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde over de wateren.
  • En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.
  • En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

Licht en duisternis, goed of kwaad, gehoorzaam of ongehoorzaam, rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, het heeft twee kanten, er is geen tussenweg.

In Matthéüs wordt er scheiding gemaakt tussen gehoorzame christenen en ongehoorzame christenen. Tussen gelovigen en ongelovigen.

Het geloof van Abraham was dat hij God geloofde, hij was ervan overtuigd van Gods beloften.

Romeinen 4:20-22

  • En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, HIJ ook machtig was te doen.
  • Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.

Abraham had geloof, wat tot rechtvaardigheid gerekend werd door God. Ongeloof is dus onrechtvaardigheid.

Waarom zijn er christenen, die geen geloof stellen in Gods kracht van genezing, en gaan liever naar een arts? Vanwege hun ongeloof!

Jesaja 59:1-4

  • Ziet, de hand van de HEERE is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen [ genezen]; en ZIJN oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
  • Maar om uw ongerechtigheid [ ongeloof] maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden [ gevolg van ongeloof] verbergen het aangezicht van u, dat HIJ niet hoort.
  • Want uw handen zijn met bloed bevlekt ( Ezech.3:18-21); en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong spreekt onrecht.
  • Er is [ bij deze] niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het recht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen ( 2 Tim.4:3,4); met moeite zijn zij zwanger, en zij baren de ongerechtigheid.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *