Verlaat valse leerstellingen.

Dit is een waarschuwing, dat God geen ander Evangelie accepteert dan het Evangelie die Jezus Christus en Zijn Apostelen in Gods Woord uiteengelegd hebben. Niets is weggehaald, niets kan veranderd worden. Wie dat wel doet, zal de plagen ontvangen op de dag van de HEERE.

2 Timothéüs 4: 3,4

  • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar ( door de gezonde leer) lichtgeraakt zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen denkbeelden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich begeven tot leugens.

Waarom?

1 Timothéüs 6:10/ Hebreeën 13:5

  • De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad…/
  • Uw wandel zij zonder geldgierigheid;-…

1 Johannes 3:17

  • Zo wie nu het goed uit de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in deze persoon?

Lukas 6:34-36

  • En indien gij leent degenen, van welke gij hoopt, het terug te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de goddelozen lenen de goddelozen, opdat zij het terug hopen te ontvangen.
  • Maar hebt, uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets terug te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn; want HIJ is goedertieren over de ondankbare en boze mensen.
  • Weest dan barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

Al deze dingen, hebben degenen die een andere leer zijn nagevolgd, aan het navolgen. De geldgierigheid!

Degenen die een andere leer zijn nagelopen, zijn geestelijk dood. Omdat zij het Woord van God verdraaid hebben, zij hebben zich gehersenspoeld door valse leerstellingen, God zal geen barmhartigheid tonen aan deze soort van christenen. God is liefde, maar alleen voor degenen die HEM gehoorzamen, door het ware Evangelie, die door Jezus Christus voorzegd is.

Johannes 17: 19-21

  • En Ik heilig Mijzelf ( zegt Jezus) voor hen ( Zijn discipelen), opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook  voor degenen ( gelovigen in Christus), die door hun woord in Mij geloven zullen.
  • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloofd, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *